02166567311 (6خط ویژه)

پاسخگوئی به سوالات حقوقی(رایگان)

لایحه بیمه بیکاری قسمت دوم|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقي رايگان با وکيل خوب دادگستري

ماده 8- مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري و ميزان آن به شرح زير است:
الف- مجموع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيکاري با احتساب دريافتي‌هاي قبلي براساس سابقه پرداخت حق بيمه بيکاري براي مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سي‌ماه و متاهلان يا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زير محاسبه مي‌شود:‏
سابقه پرداخت حق بيمه بيکاري از 12 ماه تا 24 ماه، از 25 ماه تا 60 ماه، از 61 ماه تا 90 ماه، از 91 ماه تا 120 ماه، از 121 ماه تا 150 ماه، از 151 ماه تا 180 ماه، از 181 ماه تا 210 ماه، از 211 ماه تا 252 ماه و از 253 ماه به بالا است که به ترتيب حداکثر استفاده از مقرري با احتساب دوره‌هاي قبلي براي مجردان 6، 9، 12، ‌15، 18، 21، 24،27 و 30 ماه و براي متاهلان يا متکفلان به ترتيب 9، 12، 15، 18، 21،24، 28، 32 و 36 ماه است.
تبصره 1- افراد مشمول اين قانون که در زمان وقوع بيکاري داراي پنجاه وشش سال سن و بيشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بيکاري حداقل بيست و يک سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند تا زماني که مشغول به کار نشده‌اند مي‌توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيکاري باقي بمانند.‏
تبصره 2- ميزان مقرري قابل پرداخت در هر دوره، به ازاي هر شش ماه پرداخت مقرري، 10 درصد کاهش مي‌يابد.
ب- ميزان مقرري بيمه بيکاري براساس ميانگين حقوق و مزاياي مبناي کسر حق بيمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بيکاري به شرح جدول زير قابل پرداخت است:‌
دوره دريافت مقرري در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعيين شده که به ترتيب براي متاهلان و متکفلان 80، 70 و 60 درصد ميانگين حقوق و مزايا در نظر گرفته شده و براي مجردان به ترتيب 70، 60 و 50 درصد ميانگين حقوق و مزايا در نظر گرفته شده است.‏
تبصره 1- در صورتي که بيمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدي که مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ايام بيکاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2ـ مقرري افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نبايد از حداقل دستمزد زمان برقراري بيمه بيکاري کمتر باشد، ولي از شش ماهه دوم به بعد بدون رعايت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏
پ) مقرري بيمه بيکاري از روز اول بيکاري قابل پرداخت است.‏
تبصره 1ـ افراد تحت تکفل موضوع اين قانون منطبق با ماده (58) قانون تأمين اجتماعي و اصلاحات بعدي آن هستند.‏
تبصره 2ـ دريافت مقرري بيمه بيکاري مانع ازدريافت مستمري جزيي نمي‌شود.‏
تبصره 3ـ بيمه شده بيکار و افراد تحت تکفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيکاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (3) قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند کرد.‏
تبصره 4ـ مقرري بيمه بيکاري مانند ساير مستمري‌هاي تأمين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهند بود.
ماده 9ـ در موارد زير مقرري بيمه بيکاري قطع خواهد شد:
الف- زماني که بيمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار يابد.‏
ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعي محل يا نهضت سوادآموزي وساير واحدهاي ذي‌ربط، بيمه شده بيکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌هاي کارآموزي يا سواد آموزي خودداري كند.‏
پ- بيمه شده بيکار از قبول شغل تخصصي خود يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري كند.‏
ت- بيمه شده بيکار ضمن دريافت مقرري بيکاري، مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي يا از کارافتادگي کلي شود.‏
ث- بيمه شده به نحوي از انحا با دريافت مزد ايام بلاتکليفي به کار مربوط اعاده شود.
تبصره1- درصورتي که پس از پرداخت مقرري بيمه بيکاري محرز شود که بيکار بيمه شده ناشي از ميل و اراده او بوده است يا چنانچه بيمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرري بيمه بيکاري دريافت نموده باشد، صندوق تامين اجتماعي مکلف به وصول مقرري پرداختي پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزينه‌هاي درمان و اداري و پرسنلي از زمان اشتغال خواهد بود.
تبصره2- دريافت کمک هزينه حين کارآموزي مانع استفاده از مقرري بيمه بيکاري نخواهد بود.‏
ماده 10- کارفرماياني که فرصت‌هاي شغلي جديد را به واحدهاي کار يا مراکز خدمات اشتغال و کاريابي‌هاي غير دولتي اعلام و نسبت به جذب مقرري بگيران اقدام كنند، به مدت يک سال از تسهيلات ويژه برخوردار خواهند شد.
تبصره1- دريافت مکلف است همه ساله منابع مورد نياز براي طراح‌هاي اشتغالزايي مقرري بگيران بيمه بيکاري را در بودجه سالانه کشور پيش بيني و در اختيار حساب قرار دهد.
تبصره 2- بيکاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه‌هاي کسب و کار و موافقت اصولي و تاسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط با معرفي وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعي در اولويت قرار خواهند داشت.
تبصره 3- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي مکلف است در اجراي اين قانون، آموزش‌ مهارت‌هاي مورد نياز بازار کار و بازآموزي و ارتقاي مهارت کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري موضوع بند «پ» ماده 7 را از طريق مراکز دولتي يا غير دولتي با استفاده از منابع حساب محقق كند.‏ تبصره 4- نهضت سوادآموزي موظف است با همکاري کارفرمايان و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط نسبت به تشکيل کلاس‌هاي سوادآموزي براي بي‌سوادان مشمول اين قانون اقدام كند.
ماده 11- صندوق تامين اجتماعي مکلف است حساب‌هاي درآمد حق بيمه بيکاري و پرداخت مقرري بيمه بيکاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورت‌هاي مالي سالانه خود منعکس و گزارش عملکرد وآن را به صورت تفکيکي ارائه كند.
ماده 12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صندوق تامين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود.‏
ماده 13- هزينه‌هاي موضوع اين قانون منحصراً‌ از محل درآمدهاي ناشي از آن تامين مي‌شود.
تبصره - هزينه پرداختي صندوق تامين اجتماعي بابت مقرري بيمه بيکاري چنانچه مازاد بر درآمدهاي وصولي از اجراي اين قانون باشد. به عنوان ديون دولت در حساب‌هاي مالي صندوق تامين اجتماعي منظور خواهد شد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است کسري مذکور را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كند.
ماده 14- اين قانون، جايگزين قانون بيکاري مصوب 1369 مي‌گردد. ولي بيمه شدگاني که تاريخ وقوع بيکاري آنان مربوط به قبل از تصويب اين قانون باشد، از هر نظر مشمول مقررات قانون بيمه بيکاري مصوب 1369 خواهند بود.
ماده 15- آيين نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‏

 

صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري

تماس باما :

آدرس : تهران میدان انقلاب خیابان جمال زاده جنوبی پلاک39 ساختمان صدف طبقه دوم 

تلفن : 16 الی 02166567311                                

وکیل سرپرست : 09352943060  (هزینه مشاوره 60هزارتومان)

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

صفحات اجتماعی :

صدای وکیل را در صفحات اجتماعی دنبال کنید