جرم تهدید چه شرایطی باید داشته باشد؟

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به انجام دادن جرم یا گرفتن مال؛ به طوری که ترس از عاقبت کار یا انجام ندادن کار مورد نظر، انجام دهنده را مطیع و گوش به فرمان تهدیدکننده کرده باشد. تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، … ادامه خواندن جرم تهدید چه شرایطی باید داشته باشد؟