مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اصطلاح تجارت

ماده ۱۱۶- شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو ی چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. ماده ۱۱۷- در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر
1. تابعیت: رابطه‌ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود. 2. تاجر:‌کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. …………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تابعیت: رابطه‌ای است سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود. تاجر:‌کسی که شغل معمولی خود را
1. مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند. 2. مباح: چیزی که ترک و فعلش جایز است. ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند. مباح: چیزی که ترک و فعلش جایز استمباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد. مباشر: کسیکه از طرف مالک بطور مستمر اداره اموال او را تصدی می‌کند. مبیع: عین موجود در خارج یا عین کلی در ذمه که بعنوان عوض و به
1. حق انتفاع: حقی است که بموجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. 2.حق العملکاری: نوعی از وکالت است در امور تجاری ……………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری حق انتفاع: حقی است که بموجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حق العملکاری: نوعی از وکالت است در امور تجاری حقوق اساسی: رشته‌ای است از
سهم: حصه شریک در مال الشرکه سهو: غفلت از چیزی بطوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد. هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهو نیست. ……………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری سهم: حصه شریک در مال الشرکه سهو: غفلت از چیزی بطوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد. هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهو نیست. (ش) شارع: قانونگذار و مقنن شاکی‌کسیکه از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی
1. آیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود. 2. آئین دادرسی مدنی: رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت که از سازمانهای قضایی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند. …………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  آیین دادرسی: اسم مجموعه‌ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی وضع و بکار میرود. آئین دادرسی مدنی:
1. استشهاد: دعوت به شهادت در ورقه عادی یا رسمی را گویند. 2. استعداء: اقامه دعوی را گویند. ………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری  استشهاد: دعوت به شهادت در ورقه عادی یا رسمی را گویند استعداء: اقامه دعوی را گویند. استعفا: عملی که به موجب آن شخصی که در موسسه دولتی یا ملتی یا وابسته به دولت سمتی را دارا می‌باشد تقاضای ترک آن سمت را می‌نماید. استعمال: در حقوق اداری اسلام به معنی استخدام به