مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تکلیف دعوی در صورت محجور بودن خوانده چیست؟

 باید بیان داشت که منظور محجوریت خوانده از بدو تقدیم دادخواست است

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

  

و نه محجوریت وی در جریان دادرسی، تکلیف حدوث حجر برای خوانده در جریان دادرسی در ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م آمده است در این خصوص باید توجه داشت که:

دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر میکند و متوقف شدن دادرسی را به خواهان ابلاغ میکند دادرسی تا مشخص شدن ولی یا قیم و معرفی ایشان به دادگاه متوقف میماند.
اگر خوانده محجور باشد و فاقد ولی یا قیم باشد باز هم دادرسی متوقف شده و دادگاهمراتب را به دادستان اعلام میکند تا اقدام مقتضی نسبت به نصب قیم صورت گیرد.
اگر خوانده صغیر یا سفیه یا مجنون باشد باید دعوی به طرفیت ایشان طرح شوداما ایشان نیز میتوانند از دفاع در ماهیت دعوی امتناع کنند تا ولی یا قیم ایشان به دادرسی دعوت شوند البته اگر طرف مقابل یک دعوی مالی یک شخص ورشکسته باشد باید نام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به عنوان خوانده دعوی درج شود نه نام تاجر ورشکسته زیرا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قایم مقام تاجرند نه صرفا نماینده او بنابراین اگر دعوا مالی به طرفیت تاجر ورشکستهمطرح شود قرار رد دعوا صادر می شود.
اگر خواهان هم نام خوانده محجور و هم نام ولی یا قیم او را در دادخواست درج کند از همان ابتدا اخطاریه برای ولی یا قبم ارسال شده و دادرسی نیز متوقف نمیشود.
بیان شد که اگر خوانده محجور باشد یعنی صغیر سفیه یا مجنون باشد میتواند از جواب به دعوا امتناع کند تا انکه نماینده قانونی یا قضایی وی یعنی ولی قهری وصی یا قیم به دادگاه دعوت شود البته اگر خوانده محجور ابرادات یا دفاعیاتی مطرح کند تا جایی که این ایرادات و دفاعیات به نفع اوست شنیده میشود و به آنها ترتیب اثر داده میشود مگر آنکه این ایرادات و دفاعیات متضمن ضرری برای او باشد برای مثال متضمن اقرار ضمنی باشد که در این صورت این اقرار به دلیل فقدان اهلیت باطل است.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

5/5 - (1 امتیاز)