مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

ثبت شرکت درکیش- ضوابط ثبت شرکت‎ها و مالکیت‎ هاى صنعتى و معنوى در مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران- فصل 3| بهترین وکیل| مشاوره ثبت شرکت

فصل سوم: تشریفات قانونى ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎هاى صنعتى و معنوى

ماده ۴ ـ هر شرکت یا مؤسسه‎اى که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلى آن نیز در‌‌ همان منطقه باشد شرکت ایرانى و ثبت شده در منطقه محسوب مى‎شود. …………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل سوم: تشریفات قانونى ثبت شرکت‎‌ها و مالکیت‎هاى صنعتى و معنوى

ماده ۴ ـ هر شرکت یا مؤسسه‎اى که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلى آن نیز در‌‌ همان منطقه باشد شرکت ایرانى و ثبت شده در منطقه محسوب مى‎شود.
تبصره ۱ ـ از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجى براى اینکه بتواند به‎وسیله شعبه یا نمایندگى در منطقه به فعالیت‎هاى اقتصادى مبادرت نماید، باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جارى آن کشور ـ به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور ـ شرکت قانونى محسوب شود و در واحد ثبتى منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۲ ـ هر شرکت یا مؤسسه خارجى که در تاریخ اجراى این تصویب‎نامه در منطقه به‎وسیله شعبه یا نمایندگى به فعالیت‎هاى اقتصادى اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجراى این تصویب‎نامه تقاضاى ثبت نماید. در غیر این‎صورت شرکت مذکور اعتبار قانونى نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.
ماده ۵ ـ انواع شرکت‎‌ها و مؤسسات غیرتجارى مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران مى‎توانند در واحد ثبتى منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونى باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‎‌ها، تحت قوانین موضوعه امکان‎پذیر است.
ماده ۶ ـ‌ تمامى اشخاص حقوقى که در منطقه فعالیت اقتصادى دارند، موظف‎اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى وضعیت خود را با مفاد این تصویب‎نامه و دستورالعمل‎هاى اجرایى آن تطبیق دهند در غیر این‎صورت مرجع صالح به تقاضاى سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیرى خواهد نمود. دستورالعمل اجرایى این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته مى‎شود. ‎شود.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقى که قبل از ایجاد واحد ثبتى منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‎ اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلى (اقامتگاه) آن‌ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده ‎اند بنا به تقاضاى واحد ثبتى براى آن واحد ارسال مى‎کند. هم‎چنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیرى از تعیین نام‎هاى مشابه براى شرکت‎هاى در حال ثبت با واحدهاى ثبتى مناطق همکارى خواهد نمود. [۲]
ماده ۷ ـ ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتى منطقه به عمل خواهد آمد:

۱ ـ اظهارنامه ثبت

۲ـ اساسنامه شرکت

۳ـ صورت‎جلسه مجمع عمومى مؤسسین

۴ـ صورت‎جلسه اولین جلسه هیئت مدیره

۵ـ گواهى بانکى از یکى از بانک‎هاى منطقه مبنى بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدى

۶ـ مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقى خارجى تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگى و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آن‌ها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقى خارجى (به تصدیق نمایندگى جمهورى اسلامى ایران در آن کشور) رعایت شده باشد، ضرورت دارد. هم‎چنین، لازم است براى ثبت شعبه یا نمایندگى در ایران اشخاص حقوقى خارجى اظهارنامه ثبت شرکت‎ و رونوشت مصدق سند شرکت در کشور مبتوع را به زبان فارسى نیز ضمیمه نمایند.
تبصره ۲ ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۸ این تصویب‎نامه توسط اشخاص حقوقى خارجى باید به صورت رسمى به زبان فارسى نیز تسلیم شود.
تبصره ۳ ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‎ الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهى مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۸ ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگى‎ هاى اشخاص حقوقى خارجى علاوه بر قید تاریخ و امضاء باید حاوى نکات زیر باشد:

۱. نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسى با علائم اختصارى و مشخصات آن

۲. نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن

۳. مرکز اصلى و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۴. تابعیت شرکت یا مؤسسه

۵. میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه

۶. آخرین بیلان مالى شرکت یا مؤسسه

۷. مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران

۸. فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه

۹. سایر شعب و نمایندگى‎ هاى شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامى مدیران هر کدام (در صورت تأسیس)

۱۰. اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‎دار دریافت کننده ابلاغ‎‌ها و اخطاریه‎ ها

۱۱. قبولى مدیر یا مدیران شعب و نمایندگى‎ هاى ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگى موضوع تبصره یک ماده هفت این تصویب‎نامه

۱۲. نام و نام خانوادگى‎، اقامتگاه مدیران یا اداره‎ کنندگان شرکت یا مؤسسه

تبصره ـ نام و نام‎خانوادگى، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلى یا رونوشت مصدق وکالت‎نامه در صورتى که اظهارنامه و تقاضاى ثبت به‎وسیله وکیل داده شده باشد، تسلیم شود.
ماده ۹ ـ اشخاص حقوقى پس از ثبت داراى شخصیت حقوقى خواهند بود و براساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت مى ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد. ‎نمایند. واحد ثبتى سازمان موظف است سندى مشعر بر ثبت اشخاص حقوقى یا شعبه یا نمایندگى آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتى است به تقاضا کننده ثبت بدهد.
ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقى مکلف‎اند به منظور ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضاى مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبى به واحد ثبتى منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقى مذکور نخواهد بود.
ماده ۱۱ ـ هر ذی‎نفعى مى‎تواند از مندرجات پرونده‎ هاى ثبتى مربوط اطلاع یافته تقاضاى دریافت رونوشت مصدق نماید.
ماده ۱۲ ـ واحد ثبتى موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران و روزنامه محلى به هزینه متقاضى به آن روزنامه اعلام نماید.
ماده ۱۳ ـ تقاضاى ثبت علائم و اسامى تجارى ـ صنعتى و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتى در منطقه به موجب اظهارنامه صورت مى‎گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتى طبق دستورالعمل اجرایى مصوّب سازمان هر منطقه خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ کلیه اشخاص حقیقى ایرانى که طبق قانون تجارت به امور بازرگانى در منطقه مبادرت دارند موظف‎اند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‎نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى در دفتر ثبت تجارى واحد ثبتى به ثبت برسانند.
ماده ۱۵ ـ ثبت اسامى اشخاص حقیقى ایرانى و خارجى در دفا‌تر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتى انجام مى‎گیرد و حاوى نکات زیر مى‎باشد، به عمل مى‎آید:

۱. نام و نام‎خانوادگى بازرگانان

۲. تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگانان و تصویر اوراق شناسنامه براى اشخاص حقیقى ایرانى و گذرنامه براى اشخاص حقیقى خارجى

۳. تابعیت اصلى و فعلى افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگى اخذ تابعیت مزبور

۴. تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجى

۵. اقامتگاه قانونى اشخاص حقیقى

۶. شماره ثبت منگنه و پلمب دفا‌تر تجارى که به موجب بند ۵ ماده ۳ این تصویب‎نامه به عمل آمده است.

۷. رشته فعالیت تجارى داخلى یا خارجى یا هر دو در هر مورد

۸. سایر مشخصات تجارى بازرگانان از جمله شماره ثبت، علائم تجارى، کتاب رمز تجارتى و غیره

ماده ۱۶ ـ واحد ثبتى مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتى ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‏ربط در سازمان ارسال کند.
ماده ۱۷ ـ اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتى را در مفاد اظهارنامه طى اظهارنامه جدیدى که در سه نسخه تنظیم مى‎شود، تهیه و به واحد ثبتى سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتى واحد ثبتى قید گردد.
ماده ۱۸ ـ اشخاص حقیقى و حقوقى که طبق مقررات این تصویب‎نامه اسم خود را ثبت مى‎نمایند مکلف‎ اند در سربرگ اوراق تجارتى و برگ‏هاى فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتى که به کار مى‎برند، ضمن درج عنوان تجارتى شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

دستور العمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری

آنچه ازشرکت های تضامنی باید بدانید

شرکتهای تجاری

آشنایی با شرکت ها

تخلفات اداری

مدارک ثبت علامت تجاری

مراحل اضافه کالا، طبقه و تغییر علامت تجاری

قوانین ثبت علامت تجاری

نحوه ثبت علامت تجاری

نکات مهم علامت تجاری و صنعتی

نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده

کاربرد دفاتر تجاری بر معاملات

به این مقاله امتیاز دهید