مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پدر بعنوان سرپرست خانواده بر فزرندان خود ولایت دارد حقما در این مقاله...

مسیر راهنما
امتیاز شما به این مقاله؟!

پدر بعنوان سرپرست خانواده بر فزرندان خود ولایت دارد حق ولایت این حق را به پدر میدهد تا زمانیکه فرزند چه دختر چه پسر تا رسیدن به سنی که خود به شخصه بتوانند بر سرنوشت مالی یا غیرمالی خود تصمیم گیری نمایند از طرف ایشان تصمیم گیری نماید و نماینده قانونی ایشان باشد……………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

پدر بعنوان سرپرست خانواده بر فزرندان خود ولایت دارد حق ولایت این حق را به پدر میدهد تا زمانیکه فرزند چه دختر چه پسر تا رسیدن به سنی که خود به شخصه بتوانند بر سرنوشت مالی یا غیرمالی خود تصمیم گیری نمایند از طرف ایشان تصمیم گیری نماید و نماینده قانونی ایشان باشد.

در مواردیکه زوجین قصد متارکه و جدائی را دارند و ارتباط ایشان در آتی بواسطه وقوع طلاق سلب می گردد و حضانت فرزند یا فرزندان به مادر سپرده می شود مادر برای دخالت در این امور با مشکلات و موانعی برخورد خواهد کرد صرفنظر از اینکه مرجعی که مادر می خواهد به آن مراجعه نماید یا چه میزانی وکالت مادر د راین امور را بپذیرد مادر می تواند با اخذ یک وکالت نامه محضری از پدر طفل این امور را عهده دار گردد متن یکی از این قبیل وکالت نامه ها که می تواند راه گشا باشد در ادامه آورده شده است .

بهتر است مادر در هنگام جدائی این وکالت را اخذ نماید و آنرا بلاعزل منعقد سازد .

وکالتنامه

موکل:آقای                               فرزند                        دارای شناسنامه                 صادره از                 متولد                   بشماره ملی         ساکن:

وکیل:خانم                               فرزند                        دارای شناسنامه                 صادره از                 متولد                   بشماره ملی         ساکن:

 مورد وکالت:مراقبت ؛نگهداری ؛ادراه امورو مواظبت از فرزند مشترک موکل و وکیل بنام خانم/آقای                       فرزند               دارای شناسنامه                                    صادره از                           متولد                             اعم از تربیت ؛خوراک؛پوشاک؛بهداشت ودرمان ؛ثبت نام وتحصیل درمقاطع مختلف تحصیلی شامل ابتدائی ؛راهنمای؛متوسطه وغیره .اعلام رضایت جهت ثبت نام در باشگاههای ورزشی وشرکت در مسابقات علمی ؛ورزشی وعندللزوم سفرهای زیارتی ؛سیاحتی؛علمی و ورزشی ؛تقاضا و اخذ ریز نمرات تحصیلی وپرونده وکارنامه تحصیلی ؛افتتاح هرگونه حساب بانکی در هر یک از بانکهای دولتی وخصوصی وبرداشت وجه بهر میزان از حسابهای مفتوحه واخذ جوائز وسودهای مربوطه دفعتاًواحده یا به کرات و نیز مسدود نمودنحسابهای مفتوحهعندللزوم تقاضا ودریافت شناسنامه وکارت ملی المثنی از اداره ثبت احوال ؛اعلام رضایت ؛تقاضا واخذ گذرنامه خروج از کشور به هر منظور اعم از زیارت ؛سیاحت یا تحصیل به هر یک از کشورهای خارجی به انفراد یا همراه با وکیل مرقوم واعلام رضایت خروج از کشور وامضاء ذیل تقاضا نامه و دفتر ثبت گواهی امضاء مربوطه؛تقدیم هر نوع درخواست ودادخواست و شکوائیه به کلیه مراجع انتظامی و دادسراها ودادگاههای عمومی وحقوقی یا کیفری به هرخواسته و هرمبلغ علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و شرکت در جلسات رسیدگی مربوطه ودفاع از حقوق فرزند نامبرده و نیز پاسخگوئی به دعاوی مطروحه علیه وی با حق صلح وسازش و رجوع به کارشناس وادعای انکار و تردید در اسناد ابرازی طرف ؛ادعای جعل ومعرفی جاعل وانکار اسناد ؛دعوی متقابل؛جلب ثالث؛اقرار در ماهیت دعوی ؛قبول قرار ها با حق اعتراض به قرارها وآراء ودادنامه های صادره ودرخواست واخواهی ؛تجدیدنظر وفرجام نسبت به انها؛درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به از صتدوق دادگستری یا ثبت وغیره؛اعلام رضایت وتقاضای مختومه نمودن پرونده مربوطه با حق انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری وعندل لزوم فسخ قرارداد مربوطه وجایگزنی آنها ولوکراراً وتقاضا واخذ هرگونه مدرک وگواهی جهت انجام مورد وکالت اعم از اصل یا رونوشت وکپی و دادن رسید ونیز با حق اعلام رضایت جهت ازدواج فرزند مذکور با هر فردی با هر مشخصات وشرط و مهریه وامضای ذیل سند وثبت دفتر مربوطه.

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت به شرح فوق دارای کلیه اختیاراتی می باشد که موکل در انجام آنها دارا می باشد و لو موارد آن در این سند تصریح نشده باشد وکلیه اقدامات و امضاهای وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت بمنزله اقدامات و امضاهای موکل بوده صحیح و نافذ و معتبر خواهد بود به اقرار موکل این سند ضمن عقد خارج لازم تنظیم و موکل حق عزل وکیل وضم وکیل و امین را به وکیل فوق از تاریخ زیر بمدت                     سال شمسی را از خود سلب وساقط نمود.

این سند در دو نسخه ودر اوراق چاپی به شماره های و…

بتاریخ                            سال                  شمسی        محل امضاء

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط      

 

حضانت کودک پس از طلاق                                                                                                       

حق ملاقات والدین با فرزند

شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر                                                                                                

فرزند ازدواج موقت متعلق به چه کسی است؟

استرداد فرزند مشترک|وکیل حضانت|وکیل قیومیت|وکیل خوب دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری|سایت وکیل

امتیاز شما به این مقاله؟!

متن سربرگ خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

متن سربرگ خود را وارد کنید