مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گواهی عدم امکان سازش

گواهي عدم امکان سازش

 

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه اگر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ ( نه صدور گواهی ) به دفتر ثبت طلاق ارائه و تسلیم نشود از اعتبار ساقط می گردد و در صورت ارائه در مهلت مذکور، سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت می باشد؟ 

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه اگر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ ( نه صدور گواهی ) به دفتر ثبت طلاق ارائه و تسلیم نشود از اعتبار ساقط می گردد و در صورت ارائه در مهلت مذکور، سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند.  

آیا مدت 3 ماه مذکور در فوق در مورد احکام طلاق هم می باشد؟  

خیر، مهلت این صرفا برای گواهی عدم امکان سازش است نه حکم ، باید توجه داشت که گواهی عدم امکان سازش تنها اجازه اجرای صیغه و ثبت آن است ولی حکم طلاقی که از سوی دادگاه صادر میشود مقید به زمان و مهلت نیست.  

اگر زوجه موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود ولی زوج پس از ارائه گواهی از سوی زوجه به دفتر ثبت طلاق تقاضای اعسار از پرداخت مهریه نماید تاثیری بر گواهی عدم امکان سازش و بی اعتباری آن دارد ؟

زوج نمی تواند با توسل به اقامه دعوی اعسار یا تقاضای تقسیط مهریه خود را از انجام تکلیف قانونی یعنی تسلیم گواهی عدم امکان سازش ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ بی نیاز کند و از طرفی اگر زوجه گواهی را در مهلت قانونی به دفتر ثبت طلاق تسلیم کرده باشد با تقدیم دادخواست اعسار یا درخواست تقسیط پرداخت مهریه، به اعتبار گواهی عدم امکان سازش خدشه ای وارد نمیآید; زیرا در مهلت قانونی به دفتر ثبت، طلاق تسلیم شده است.  

نحوه محاسبه مدت 3 ماه برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش بر مبنای ابلاغ آن به زوج است یا زوجه ؟

آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تاریخ ابلاغ آن به کسی مرتبط است که گواهی به نفع او صادر شده است که حسب مورد می تواند زوج یا زوجه باشد.  

در صورت ثبت گواهی عدم امکان سازش در دفتر طلاق سردفتر چه وظایفی دارد ؟  

چنانچه ذینفع ظرف مهلت قانونی (سه ماه ) گواهی عدم امکان سازش را در دفتر طلاق ثبت کند، سر دفتر باید موضوع را به طرفین ابلاغ کند تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به ترتیب شرح زیر عمل کند.  

1- در صورت امتناع زن از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری کند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه میرسد.  
2- در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای صیغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد; در این حالت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را  به دفتر ثبت طلاق صادر می کند. (اعمال این بند در مواردی است که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه یا به لحاظ اثبات عسرو حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر می شود و یا اصولا حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر می گردد)  
3- اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولی از اجرای صیغه طلاق خود داری کند مطابق بند 2 رفتار می شود.  

آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، حضور در دفتر خانه و اجرای صیغه طلاق الزامی  است؟ آیا زوجین از توافق قبلی برای طلاق می توانند عدول کنند؟

اگر دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و این حکم قطعی شود به دستور دادگاه در دفاتر طلاق به ثبت می رسد و عدول یا عدم عدول زن و شوهر از توافق تاثیری ندارد ولی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد و نه حکم طلاق، باید گفت:  
1- چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زوج باشد و به درخواست او گواهی مزبور از دادگاه صادر شود، این گواهی صرفا اجازه طلاق است نه حکم طلاق; لذا نمی توان زوج را به طلاق مجبور کرد و زوجه نمی تواند از دادگاه الزام او را به اجرای صیغه طلاق درخواست کند، زیرا حق استفاده از این گواهی با زوج می باشد.  
2- اگر متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زن باشد و علت این درخواست تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد، زن می تواند با استفاده از آن وکالتی که از شوهرش هنگام عقد ازدواج گرفته خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.  
3- اگر درخواست صدور گواهی از سوی طرفین و به اصطلاح توافقی باشد و پس از صدور گواهی شوهر از توافق خود عدول نماید و نخواهد، همسرش را طلاق دهد نمی توان او را مجبور به اجرای صیغه طلاق کرد.

اگر گواهی عدم امکان سازش صرفا به لحاظ گذشت زوجه از مهریه و قبول آن از طرف زوج صادرشده باشد، قبل از اجرای صیغه طلاق زوج می تواند از این توافق برگردد و از آن عدول کند؟

اگر حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش صرفا به علت بذل مهریه از سوی زوجه و قبول آن از طرف شوهر صادر شود و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود نمی توان زوج را به اجرای صیغه طلاق اجبار کرد.  

در چه مواردی قاضی محکمه بدون رضایت شوهر زن را طلاق می دهد؟

از نظر شرعی و قانونی طلاق در اختیار مرد است و نمی توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد مانند:  
1- به علت سو» رفتار مرد یا وجود عسر و حرج یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه یا خودداری او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه به الزام شوهر به دادن نفقه.  
2- خانمی که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در این موارد است که دادگاه بدون رضایت زوج صیغه طلاق را  جاری می کند. 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

طلاق به خاطر خیانت همسر                                                                                               جهیزیه زن پس از طلاق

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

12شرط برای حق طلاق زن                                                                                                  همه چیز درباره طلاق 

4/5 - (2 امتیاز)