مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

فروردین 2, 777

خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…اجاره نموده است و اجرائیه به لحاظ…صادر شده است که به لحاظ… صدور حکم تخلیه غیرقانونی بوده است و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…اجاره نموده است و اجرائیه به لحاظ…صادر شده است که به لحاظ… صدور حکم تخلیه غیرقانونی بوده است و صدور حکم به شرح خواسته را دارد.مثلا در یک مورد دیده می
صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره از تاریخ …به مبلغ…در هر ماه تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره ویا تقاضای تعدیل اجاره بها(تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره) از مبلغ…ریال به مبلغ…ریال و مابه التفاوت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره از تاریخ …به مبلغ…در هر ماه تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره ویا تقاضای تعدیل اجاره بها(تعیین
خواهان توضیح می دهد که خوانده به موجب…مستاجر است که با توجه به شرط مندرج در اجاره نامه مزبور مبنی بر حق فسخ برای موجر یا قائم مقام موجر در زمان یا بعد از انتقال قطعی شماره…مورخ…دفتر اسنادر سمی…مبین انتقال ملک مورد …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-اجاره نامه ۳-سند انتقال قطعی مورد اجاره ۴-عندالزوم معاینه وتحقیق محلی خواهان توضیح می دهد که خوانده به موجب…مستاجر است که با توجه به شرط مندرج
منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-اجاره نامه ۳- جلب نظر کارشناسی ۴-معاینه وتحقیق محل ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-اجاره نامه ۳- جلب نظر کارشناسی ۴-معاینه وتحقیق محل ۵-مدارکی دال بر تغییر وضع شغلی و مالی مالک و یا حکم بازنشستگی ویا عقدنامه پسر مالک و یا حکم انتقال فرزندان از شهردیگر به آن شهر خواهان توضیح می دهد که به استناد اجاره نامه …به اجاره داده است که با لحاظ انقضای مدت و
منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-سند اجاره ۳-معاینه و تحقیق محلی(برای اثبات انتقال به غیر) …………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-سند اجاره ۳-معاینه و تحقیق محلی(برای اثبات انتقال به غیر) ۴-ارجاع امر به کارشناسی ۵-قرارتامین دلیل(برای حفظ دلایل این انتقال غیر مجاز وضبط دلایل و احراز چگونگی تصرفات منتقل الیه) ۶-استعلام ثبتی خواهان در این دعوا توضیح می دهد که به موجب…مالک است که بموجب … به خوانده اجاره داده است که در آن
منضمات: ۱-سند اجاره ۲-سندمالکیت ۳-پروانه شهرداری دایر برصدور مجوز احداث بنا یا همان پروانه ساختمانی ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سند اجاره ۲-سندمالکیت ۳-پروانه شهرداری دایر برصدور مجوز احداث بنا یا همان پروانه ساختمانی ۴-استعلام ثبتی ۵-ارجاع امر به کارشناسی خواهان در این دعوی توضیح می دهد به موجب…مالک است که ملک مزبور یا قسمتی ازآنرا شامل…به خوانده اجاره داده است با لحاظ آنکه قصد تخریب و نوسازی عین مستاجره را دارد و پروانه ساختمانی
منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-تحقیق و معاینه محل ۳- اجاره نامه …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-تحقیق و معاینه محل ۳- اجاره نامه ۴-ارجاع امر به کارشناس ۵- استعلام ثبتی ۶-تامین دلیل خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است وطی اجاره نامه …اجاره داده است نظر به اینکه خوانده دعوی با احداث بالکن و حفر چاه و ایجاد زیرزمین در عین مستاجره بدون اذن واجازه مرتکب تعدی و تفریط شده است ویا اظهار می
خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و بموجب …خوانده مستاجر نظر به اینکه خوانده دعوی ظرف یکسال سه بار با ابلاغ اظهارنامه اگر سند اجاره عادی است و در مورد اسناد رسمی اخطاریه دفترخانه اجاره بها را پرداخت نکرده است و به این ترتیب مکررا مرتکب تخلف و تاخیر در پرداخت اجاره بها کرده …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سند مالکیت ۳- اظهارنامه ۴-اخطاریه دفتر خانه ابلاغ شده به خوانده خواهان توضیح می دهد
خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده بموجب…مستاجر است خوانده مح مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده است که با گواهی گواهان و بشرح اسشتهادیه پیوست …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سند مالکیت ۳-استشهادیه خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده بموجب…مستاجر است خوانده مح مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده است که با گواهی گواهان و بشرح اسشتهادیه پیوست و بامعاینه محلی و انجام تحقیق محلی