مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

فروردین 2, 777

منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-معاینه محل خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…خوانده موجر ومالک می باشد ……………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-معاینه محل خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…خوانده موجر ومالک می باشد که مورد اجاره را به وی اجاره داده است و مدت اجاره منقضی شده است و یا به علت فسخ بقیه مدت اجاره و موجر از تحویل گرفتن عین مستاجره امتناع مینماید که لهذا با تقدیم درخواست تقاضای
منضمات: ۱-اظهارنامه ۲-اجاره نامه ۳-استعلام ثبتی …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اظهارنامه ۲-اجاره نامه ۳-استعلام ثبتی ۴-جلب نظر کارشناس خواهان توضیح می دهد که طبق اجاره نامه مستاجر است که مورد اجاره در اثر مرور زمان تخریب شده واحتیاج مبرم وضروری به تعمیرات اساسی دارد که در اجاره نامه منعقده فی ما بین خوانده که موجر است متعهد آن است متاسفانه با مراجعات مکرر و حتی با ارسال اظهارنامه ای ارسالی به شماره های …تاریخ…وی به هیچ
خواهان در این درخواست ضمن توضیح خواسته خود و شرح آن دلایل خود را برای درخواست تامین دلیل و عدم امکان استفاده از دلایل در آینده را توضیح می دهد. ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سندمالکیت ۲-سنداجاره ۳-ارجاع امر به کارشناس خواهان در این درخواست ضمن توضیح خواسته خود و شرح آن دلایل خود را برای درخواست تامین دلیل و عدم امکان استفاده از دلایل در آینده را توضیح می دهد. مثلا خوانده مستاجره تغییر
منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سندمالکیت ۳-قرار ارجاع امر به کارشناسی …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سندمالکیت ۳-قرار ارجاع امر به کارشناسی خواهان که در این دعوا موجر است توضیح می دهد که خوانده بموجب قرارداد اجاره مورخ…مستاجر وی از تاریخ…الی تاریخ…می باشد که مدت اجاره در تاریخ …منقضی شده است واجاره تمدید نشده است فلذا مستاجر بدون اذن و رضایت در آن تصرف دارد علی هذا مستند به ماده۴۹۴ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به پرداخت
خواهان که موجر است پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده که مستاجر می باشد ابراز می دارد که…را به اجاره به خوانده داده است مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را از تاریخ…تا تاریخ…معادل…راعلیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد. ……   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱- سند مالکیت ۲-اجاره نامه ۳- عندالزوم معاینه تحقیق محلی خواهان که موجر است پس از شرح مالکیتش و
منضمات: 1-سند مالکیت 2-اجاره نامه ………………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: 1-سند مالکیت 2-اجاره نامه خواهان که در این دعوا موجر است توضیح می دهد که بموجب سند مالکیت مالک…می باشد و بموجب اجاره نامه عادی مورخ… یا سند اجاره رسمی …به خوانده که مستاجر می باشد از تاریخ… تا تاریخ … اجاره داده است که مدت اجاره منقضی شده وتمدید نشده است واحیانا قید می کند تذکر به خوانده داده و خوانده از تخلیه و تحویل عین
در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود ……………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده
امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است. ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را
عناصر ارتکابی جرم: معمولا وقتی جرمی اتفاق می افتد دارای ارکان (پایه – مبانی) متفاوتی است که از آن به عنوان ارکان قانونی، مادی وروانی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که نتیجه هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. ………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری عناصر ارتکابی جرم: معمولا وقتی جرمی اتفاق می افتد دارای ارکان (پایه – مبانی) متفاوتی است که