مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مهر 21, 1394

برطبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می شود: 1- در صورتی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری برطبق قانون مدنی زن در موارد زیر مستحق مهرالمثل می شود:  1- در صورتی که در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. ( ماده 1087 ق.م) در
اگر زنی بدون مهرالمسمی با مردی ازدواج کند  یا عدم آن شرط شود و نزدیکی هم واقع شده باشد، برای زن مهرالمثل است و مهر زن به اندازه مهر زنان اماثل و اقران او می باشد. فقهای ما با استناد به این روایات معتقدند که در تعیین مهرالمثل ویژگیهای اخلاقی و خانوادگی و ارزشهای علمی( میزان تحصیلات) سن و غیر اینها برحسب عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته می شود. چنانچه برخی از فقها می نویسد: مشاوره
تعیین مهریه با تراضی زوجین باشد و از این حیث در حقوق واحد و میزان مشخص برای مهرالمسمی لحاظ نشده است. در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: نظریه اول این است که مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که باید مالیت داشته باشد. چنانچه در تحریرالوسیله چنین آمده است:….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تعیین مهریه با تراضی زوجین باشد و از این حیث در
مهرالمسمی مقدار مهریه ای است که ضمن عقد نکاح مورد توافق و رضایت عروس و داماد قرار می گیرد و مرسوم است که زن و شوهر در ضمن عقد درباره میزان نوع مهریه به توافق می رسند و می پذیرند که در ازدواجشان مهر قرار داده می شود. اینگونه مهر که در حین انعقاد عقد یا پس از آن به تراضی( رضایت) زن و مرد معین می شود. در اصطلاح حقوق« مهر المسمی» گفته می شود. ……………… مشاوره حقوقی رایگان با
مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد. مانند: زمین، گندم، و امثال آن.  بنابراین پول نقد، زینت آلات، زمین زراعی، حیوان، کالای تجاری و تمام چیزهایی که دارای ارزش اقتصادی است اگر بعنوان مهر قرار گیرد صحیح است. ……………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری 1-مالیت داشته باشد  مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد. مانند: زمین، گندم، و امثال آن. 
مهر یا مهریه عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.  برخی نیز چنین بیان می دارند که : مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به زن می دهد.  ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مهر یا مهریه عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.  برخی نیز چنین بیان می دارند که : مهر مقدار
دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معناهایی را ذکر کرده اند. واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است. « مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد. ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معناهایی را ذکر کرده اند. واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده