مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

ارثیه

نکته ارث زن :زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد وچنانچه آن مرد سه یا چهار همسرعقد دائم داشته باشد فقط همین یک هشتم  بین آنان تقسیم می شود …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری   نکته ارث زن :زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد وچنانچه آن مرد سه یا چهار همسرعقد دائم داشته باشد فقط همین یک هشتم  بین آنان تقسیم می شود.و اگرزن از شوهرش فرزند
آقای/خانم…………. به شناسنامه شماره ………. به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ………… تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ………… به شناسنامه شماره ……. در تاریخ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری گواهی حصر وراثت 73/05/23   آقای/خانم…………. به شناسنامه شماره ………. به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ………… تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ………… به
باب هفتم – در هزینه ماده 375 – هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست بیست ریال گرفته می شود: 1 – درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه . 2 – درخواست حکم موت فرضی . 3 – درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی .  …………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری باب هفتم – در هزینه ماده 375 – هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به
فصل ششم – راجع به وصیت ماده 276 – وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود. ماده 277 – ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است .  …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل ششم – راجع به وصیت ماده 276 –
فصل هشتم – در ترکه متوفای بلاوارث ماده 327 – در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود. ماده 328 – در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.  ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل هشتم – در ترکه متوفای بلاوارث ماده 327 – در
مبحث سوم – رد ترکه ماده 249 – وارثی که ترکه را رد می کند باید کتبا یا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد. ماده 250 – رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.  …………………….. مشاوره حقوقی
مبحث چهارم – قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ماده 255 – در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه ، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.  ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب
(مبحث پنجم – تصفیه ) ماده 260 – مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است . ماده 261 – وصی و هر یک از ورثه می توانند از دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند. ماده 262 – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی توانند تصفیه ترکه را بخواهند.  ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری (مبحث
فصل چهارم – در تحریر ترکه ماده 206 – مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است . ماده 207 – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. ماده 208 – امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.  ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با