مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

خسارت

امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد،…  امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می‎دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه را به
قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده است. در این قانون تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است. ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری قانون جدید بیمه شخص ثالث که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده است. در این قانون تخفیف
ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .  ماده 305 – در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست . …………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل
ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد . ………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان
ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود . ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود . …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت
ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است – الف – بریدن سر یکصد دینار0 ب – بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به
ماده 484 – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است  الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0 ب – کبود شدن صورت سه دینار0………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 484 – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است  الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0 ب – کبود شدن صورت سه دینار0 ج – سرخ شدن
ماده 449 – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد . ماده 450 – هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد . …………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 449 – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و
ماده 368 – هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری ببردکه دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سرضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارخواهد بود . ماده 369 – هرگاه موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری