مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

دعاوی

بر این اساس، هنگامی که مالک ملک تجاری با دریافت سرقفلی محل را به اجاره واگذار می‌نماید، به علاوه حق انتفاع از منافع ملک یاد شده، به مستأجر این امتیاز را می‌دهد که در پایان مدت اجاره، بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهای متعارفی اجاره ادامه پیدا کند؛ یا اینکه حق تخلیه محل را از خود سلب می‌نماید. ………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بر این اساس، هنگامی که مالک ملک تجاری
حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند ماده 6– هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. …………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند
منضمات: ۱-سندمالکیت ۲-ارجاع امر به کارشناس ۳-عنداللزوم استعلام ثبتی …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سندمالکیت ۲-ارجاع امر به کارشناس ۳-عنداللزوم استعلام ثبتی خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده در …از ملک مزبور استیلای ید و تصرف تجاری دارد نظر به اینکه اجاره بهای مورد اجاره بین طرفین معلوم نشده است و ضمنا اجاره نامه تنظیم نشده است تقاضا دارد با ارجاع این موضوع به کارشناس وسپس با مشخص شدن میزان آن تعیین
خواهان توضیح می دهد که تمامی حقوق مستاجر قبلی اجاره نامه …تنظیمی در دفتر اسناد …طی موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته است و کل آنرا در تصرف دارد لهذا با صدور حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق سند اولی را دارد. ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ۱-صلح نامه قطعی سرقفلی ۲-اظهار نامه خواهان توضیح می دهد که تمامی حقوق مستاجر قبلی اجاره نامه …تنظیمی در دفتر اسناد …طی موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته است و کل آنرا
منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-تحقیق و معاینه محل ۳- اجاره نامه …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-تحقیق و معاینه محل ۳- اجاره نامه ۴-ارجاع امر به کارشناس ۵- استعلام ثبتی ۶-تامین دلیل خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است وطی اجاره نامه …اجاره داده است نظر به اینکه خوانده دعوی با احداث بالکن و حفر چاه و ایجاد زیرزمین در عین مستاجره بدون اذن واجازه مرتکب تعدی و تفریط شده است ویا اظهار می
منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سندمالکیت ۳-قرار ارجاع امر به کارشناسی …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سندمالکیت ۳-قرار ارجاع امر به کارشناسی خواهان که در این دعوا موجر است توضیح می دهد که خوانده بموجب قرارداد اجاره مورخ…مستاجر وی از تاریخ…الی تاریخ…می باشد که مدت اجاره در تاریخ …منقضی شده است واجاره تمدید نشده است فلذا مستاجر بدون اذن و رضایت در آن تصرف دارد علی هذا مستند به ماده۴۹۴ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به پرداخت
خواهان که موجر است پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده که مستاجر می باشد ابراز می دارد که…را به اجاره به خوانده داده است مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را از تاریخ…تا تاریخ…معادل…راعلیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد. ……   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱- سند مالکیت ۲-اجاره نامه ۳- عندالزوم معاینه تحقیق محلی خواهان که موجر است پس از شرح مالکیتش و