مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

دیه94

ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل است .  ماده 305 – در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست . …………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 304 – در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خودقاتل
ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی ازبین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد . ………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 466 – از بین بردن حس چشائی موجب ارش است . ماده 467 – هرگاه با بریدن زبان
ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است – 1 – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر 2 – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر. …………………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است – 1 – حارصه – خراش پوست بدون
ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود . ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود . …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت
ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است – الف – بریدن سر یکصد دینار0 ب – بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا …………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به
ماده 484 – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است  الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0 ب – کبود شدن صورت سه دینار0………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 484 – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است  الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار0 ب – کبود شدن صورت سه دینار0 ج – سرخ شدن
ماده 449 – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی تر از دیگری باشد . ماده 450 – هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد . …………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 449 – از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و
ماده 368 – هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری ببردکه دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سرضامن ارش است ونسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دارخواهد بود . ماده 369 – هرگاه موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن میباشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری
ماده 340 – هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد . ماده 341 – هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود . …………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده 340 – هرگاه در ملک دیگری با