مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قانون کار

فصل دوم – قرارداد کار مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ………………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل دوم – قرارداد کار مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است