مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قطع نخاع

بس دیو را که صورتش فرزند آدمست داستان مشاوره امروز موضوع جالبی بود … یک جوان به اتفاق چهار جوان دیگر متهم به قتل مدتها متواری اند که دست بر قضا جوان داستان ما …………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری بس دیو را که صورتش فرزند آدمست داستان مشاوره امروز موضوع جالبی بود … یک جوان به اتفاق چهار جوان دیگر متهم به قتل مدتها متواری اند که دست بر قضا جوان داستان ما تصادف میکنه