مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مستاجر

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری اگر مستاجر محل اجاره را تبدیل به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون کند موجر می تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را بر هم بزند .  همچنین اگر مستاجر به گونه ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود موجر می تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد اگر منع مستاجر ممکن نبود موجر می تواند اجاره را بر هم بزند . 3-توافق موجر و
استمهال از یا تقاضای مهلت برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسرو حرج در این مقاله درباره این پرسش‌ها صحبت می‌کنیم و بعد چند مثال برای درخواست استمهال در قانون را نقل می‌کنیم ازجمله موضوع تقاضای استمهال در موضوع عسر و حرج مستأجر و صدور حکم تخلیه.بعد از ارائه توضیحات هم یک مثال کاربردی از متن درخواست استمهال از دادگاه ارائه می‌کنیم تا بتوانید از آن برای موضوع کار خود استفاده کنید. در نهایت هم اگر همچنان
منضمات: ۱- سندعادی اجاره در صورت وجود ۲-ارجاع امر به کارشناسی ……………….   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱- سندعادی اجاره در صورت وجود ۲-ارجاع امر به کارشناسی ۳-عندالزوم معاینه وتحقیق محلی ۴-استعلام ثبتی ۵-گواهی گواهان خواهان توضیح می دهد خوانده موجر و وی بموجب توافق شفاهی مستاجر … است که میزان اجاره بها مسکوت مانده است و وی منکر این توافق است و حاضر به قبول مبلغ و اجرای این توافق نمی باشد و از تنظیم سند
منضمات: ۱-قرارداد ۲-اجاره نامه ۳-تحقیق ومعاینه محل ……………   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-قرارداد ۲-اجاره نامه ۳-تحقیق ومعاینه محل ۴- ارجاع امر به کارشناس خواهان توضیح می دهد که به استناد قرارداد مورخ …خوانده که مستاجر و صاحب حق کسب وپیشه و تجارت ملک…است کلیه حقوق خود را با اختیار حاصله از شرط…سند اجاره به وی واگذار شده است و مقرر شده است ظرف…روز تشریفات رسمی انتقال را انجام دهد که هم اکنون امتناع از این
تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی(حق کسب و پیشه یا تجارت)و یا الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی(حق کسب و پیشه یا تجارت)و یا الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی خواهان توضیح می دهد که بموجب صلحنامه عادی مورخ… کلیه حقوق در مورد حق کسب و پیشه و یا تجارت (سرقفلی)…استیجاری به موجب
خواهان توضیح می دهد که تمامی حقوق مستاجر قبلی اجاره نامه …تنظیمی در دفتر اسناد …طی موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته است و کل آنرا در تصرف دارد لهذا با صدور حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق سند اولی را دارد. ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ۱-صلح نامه قطعی سرقفلی ۲-اظهار نامه خواهان توضیح می دهد که تمامی حقوق مستاجر قبلی اجاره نامه …تنظیمی در دفتر اسناد …طی موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته است و کل آنرا
گواهی دفتر خانه اسناد رسمی که مقرر بوده سند اجاره در انجن تنظیم شوددایر بر عدم حضر خریدار ………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-گواهی دفتر خانه اسناد رسمی که مقرر بوده سند اجاره در انجن تنظیم شوددایر بر عدم حضر خریدار ۲-اخطاریه دفتر ددادگاه و ابلاغ به مستاجر جهت تنیم سند رسمی ۳-پرونده کلاسه…که براساس آن حکم به تنظیم سند رسمی اجاره صادر شده است خواهان در این دعوا توضیح می دهد که طی پرونده کلاسه…طی دادنامه…حکم
منضمات: ۱-سندمالکیت ۲-ارجاع امر به کارشناس ۳-عنداللزوم استعلام ثبتی …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سندمالکیت ۲-ارجاع امر به کارشناس ۳-عنداللزوم استعلام ثبتی خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده در …از ملک مزبور استیلای ید و تصرف تجاری دارد نظر به اینکه اجاره بهای مورد اجاره بین طرفین معلوم نشده است و ضمنا اجاره نامه تنظیم نشده است تقاضا دارد با ارجاع این موضوع به کارشناس وسپس با مشخص شدن میزان آن تعیین
منضمات: ۱-سندمالکیت ۲-ارجاع امر به کارشناس ۳-عنداللزوم استعلام ثبتی ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سندمالکیت ۲-ارجاع امر به کارشناس ۳-عنداللزوم استعلام ثبتی خواهان توضیح می دهد که بموجب …مالک است و مستاجر بموجب…مستاجر که ملک مزبور به موجب سند عادی و یا سند رسمی …به خواند ه اجاره داده شده است نظر به اینکه مدت اجاره نامه منقضی شده است و ضرورت تنظیم اجاره نامه وعدم تمکین خوانده به تنظیم اجاره نامه مستندا به ماده ۷قانون