مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مستاجر

خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…اجاره نموده است و اجرائیه به لحاظ…صادر شده است که به لحاظ… صدور حکم تخلیه غیرقانونی بوده است و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…اجاره نموده است و اجرائیه به لحاظ…صادر شده است که به لحاظ… صدور حکم تخلیه غیرقانونی بوده است و صدور حکم به شرح خواسته را دارد.مثلا در یک مورد دیده می
منضمات: ا-سند اجاره اعم از عادی یا رسمی ۲ -عند للزوم معاینه وتحقیق محلی(در موردی که اجاره نامه تنظیم نشده است) ۳-عندللزوم پرونده ثبتی کلاسه… ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ا-سند اجاره اعم از عادی یا رسمی ۲ -عند للزوم معاینه وتحقیق محلی(در موردی که اجاره نامه تنظیم نشده است) ۳-عندللزوم پرونده ثبتی کلاسه… خواهان توضیح می دهد که بموجب سند رسمی یا سند عادی یا توافق شفاهی اینجانب…مستاجر…واقع در…هستم نطر به اینکه مدت اجاره
صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره از تاریخ …به مبلغ…در هر ماه تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره ویا تقاضای تعدیل اجاره بها(تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره) از مبلغ…ریال به مبلغ…ریال و مابه التفاوت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره از تاریخ …به مبلغ…در هر ماه تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره ویا تقاضای تعدیل اجاره بها(تعیین
منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-اجاره نامه ۳- جلب نظر کارشناسی ۴-معاینه وتحقیق محل ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-سند مالکیت ۲-اجاره نامه ۳- جلب نظر کارشناسی ۴-معاینه وتحقیق محل ۵-مدارکی دال بر تغییر وضع شغلی و مالی مالک و یا حکم بازنشستگی ویا عقدنامه پسر مالک و یا حکم انتقال فرزندان از شهردیگر به آن شهر خواهان توضیح می دهد که به استناد اجاره نامه …به اجاره داده است که با لحاظ انقضای مدت و
خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و بموجب …خوانده مستاجر نظر به اینکه خوانده دعوی ظرف یکسال سه بار با ابلاغ اظهارنامه اگر سند اجاره عادی است و در مورد اسناد رسمی اخطاریه دفترخانه اجاره بها را پرداخت نکرده است و به این ترتیب مکررا مرتکب تخلف و تاخیر در پرداخت اجاره بها کرده …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سند مالکیت ۳- اظهارنامه ۴-اخطاریه دفتر خانه ابلاغ شده به خوانده خواهان توضیح می دهد
خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده بموجب…مستاجر است خوانده مح مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده است که با گواهی گواهان و بشرح اسشتهادیه پیوست …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سند مالکیت ۳-استشهادیه خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده بموجب…مستاجر است خوانده مح مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده است که با گواهی گواهان و بشرح اسشتهادیه پیوست و بامعاینه محلی و انجام تحقیق محلی
منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-معاینه محل خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…خوانده موجر ومالک می باشد ……………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-معاینه محل خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…خوانده موجر ومالک می باشد که مورد اجاره را به وی اجاره داده است و مدت اجاره منقضی شده است و یا به علت فسخ بقیه مدت اجاره و موجر از تحویل گرفتن عین مستاجره امتناع مینماید که لهذا با تقدیم درخواست تقاضای
منضمات: ۱-اظهارنامه ۲-اجاره نامه ۳-استعلام ثبتی …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اظهارنامه ۲-اجاره نامه ۳-استعلام ثبتی ۴-جلب نظر کارشناس خواهان توضیح می دهد که طبق اجاره نامه مستاجر است که مورد اجاره در اثر مرور زمان تخریب شده واحتیاج مبرم وضروری به تعمیرات اساسی دارد که در اجاره نامه منعقده فی ما بین خوانده که موجر است متعهد آن است متاسفانه با مراجعات مکرر و حتی با ارسال اظهارنامه ای ارسالی به شماره های …تاریخ…وی به هیچ
منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سندمالکیت ۳-قرار ارجاع امر به کارشناسی …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری منضمات: ۱-اجاره نامه ۲-سندمالکیت ۳-قرار ارجاع امر به کارشناسی خواهان که در این دعوا موجر است توضیح می دهد که خوانده بموجب قرارداد اجاره مورخ…مستاجر وی از تاریخ…الی تاریخ…می باشد که مدت اجاره در تاریخ …منقضی شده است واجاره تمدید نشده است فلذا مستاجر بدون اذن و رضایت در آن تصرف دارد علی هذا مستند به ماده۴۹۴ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به پرداخت