مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل ارث

(مبحث پنجم – تصفیه ) ماده 260 – مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است . ماده 261 – وصی و هر یک از ورثه می توانند از دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند. ماده 262 – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی توانند تصفیه ترکه را بخواهند.  ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری (مبحث
فصل پنجم – راجع به دیون متوفی مبحث اول – استیفا دین از ترکه ماده 225 – دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. ماده 226 – ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادا تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت
فصل چهارم – در تحریر ترکه ماده 206 – مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است . ماده 207 – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. ماده 208 – امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.  ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با
فصل سوم – در برداشتن مهر و موم ماده 194 – کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند. ماده 195 – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می نماید
فصل دوم – در مهر و موم ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد. ماده 167 – اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند: 1 – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.  ………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل دوم – در مهر و موم ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصی
باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر فصل اول – در صلاحیت دادگاه ماده 126 – امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده . ماده 127 – هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده .  ……………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری باب چهارم –
باب چهارم – امور راجع به امین ماده 103 – علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: 1 – برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد. 2- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.  ………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری باب چهارم
فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت ماده 48 – امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت ماده 48 – امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و
ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده 2 – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد. ماده 3 – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.  ………………. مشاوره حقوقی