مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل دادگستری

ماده اول – در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود. ماده دوم – شخص و یا اشخاص
  متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. ( گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند.) سازمان بهزیستی موظف است درصورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهینامه های مورد نیاز به سازمان های ذیربط معرفی نماید. ………………………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام
ماده ۳۶۲: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ ۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛ ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۶۲: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ ۲- عقد بیع،
مبحث اول – در احکام بیع ماده ۳۳۸: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. ماده ۳۳۹: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد. ماده ۳۴۰: در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مبحث اول – در احکام بیع ماده ۳۳۸: بیع
ماده ۳۰۰: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود. باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۰۰: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او
ماده ۴۶۸: در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. ماده ۴۶۹: مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. ماده ۴۷۰: در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۴۶۸: در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. ماده ۴۶۹:
ماده ۴۱۰: هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. ماده ۴۱۱: اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت. …………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده
ماده ۷۰۹: ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. ماده ۷۱۰: اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له
ماده ۵۸۹: هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. ماده ۵۹۰: در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند …………..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۵۸۹: