مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۳۵– صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳) ماده ۳۶– شناسنامه از روی دفا‌تر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد. ۱- آرم جمهوری اسلامی ایران. ۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن. …………………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۵– صدور شناسنامه و سایر
ماده ۱۰ – وقایع حیاتی هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر به ثبت می‌رسد. الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد ووفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می‌گردد. …………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۰ – وقایع حیاتی هر
ماده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد . ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود  ………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۲۱۹ ـ ادعای
ماده ۲۹۰ ـ در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۲۹۰ ـ در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا
ماده ۳۰۵ ـ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است . ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود …………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۰۵ ـ محکوم علیه غایب حق
ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید . ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد . …………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۱۰ ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت
فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است . ماده ۳۲۷ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است . …………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ماده ۳۲۶
فصل اول ـ هزینه دادرسی ماده ۵۰۲ ـ هزینه دادرسی عبارتست از : ۱ ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود . ۲ ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه . ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فصل اول ـ هزینه دادرسی ماده ۵۰۲ ـ هزینه دادرسی عبارتست از : ۱ ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود . ۲ ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه . ماده ۵۰۳ ـ هزینه دادخواست کتبی یا
ماده ۹۲۸: هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد. ماده ۹۲۹: هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن‌ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود. ……………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۹۲۸: هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد. ماده ۹۲۹: هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد