مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۸۶۷: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. ماده ۸۶۸: مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته ………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۸۶۷: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. ماده ۸۶۸: مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق
ماده ۸۲۶: وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار
ماده ۱۰۶۲: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳: ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. ماده ۱۰۶۴: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۰۶۲: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ماده ۱۰۶۳: ایجاب
مهریه شامل موارد زیر میتواند باشد:  ماده ۱۰۷۸: هر چیزی را که مالکیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.ماده ۱۰۷۹: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.ماده ۱۰۸۰: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است…..   مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مهریه شامل موارد زیر میتواند باشد:  ماده ۱۰۷۸: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. ماده ۱۰۷۹:
ماده ۱۳۲۵: در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. ماده ۱۳۲۶: در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند. ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۳۲۵: در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به
ماده ۸۰۸: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. ماده ۸۰۹: هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود. ……………………….. مشاوره حقوقی رایگان با
ماده ۵۶۱: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین. ماده ۵۶۲: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. ماده ۵۶۳: در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده‌ی او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است. ………………………. مشاوره حقوقی رایگان
ماده ۲۴۷: معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود. ماده ۲۴۸: اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به ‌لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید. ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۲۴۷: معامله به مال غیر،
مبحث اول – در اقسام شرط ماده ۲۳۲ : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌: 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ……………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مبحث اول – در اقسام شرط ماده ۲۳۲ : شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست‌: 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3-