مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۱۰۹ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد. ماده ۱۱۰ بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۱۰۹ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب
ماده ۳۰ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ماده ۳۱ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون‌. برای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۰ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ماده
ماده ۵۱۴: خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. ماده ۵۱۵: اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است.  ……………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۵۱۴: خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. ماده ۵۱۵: اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد
فقره اول – در خیارات ماده ۳۹۶: خیارات از قرار ذیلند: ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط 4– خیار تأخیر ثمن ………………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری فقره اول – در خیارات ماده ۳۹۶: خیارات از قرار ذیلند: ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط 4– خیار تأخیر ثمن 5– خیار رؤیت و تخلف وصف ۶– خیار غبن ۷- خیار عیب 8– خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه 10– خیار تخلف شرط.
ماده ۳۶۲: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ ۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛ ……………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۶۲: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ ۲- عقد بیع،
مبحث اول – در احکام بیع ماده ۳۳۸: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. ماده ۳۳۹: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد. ماده ۳۴۰: در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد. …………………….. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری مبحث اول – در احکام بیع ماده ۳۳۸: بیع
ماده ۳۰۰: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود. باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۳۰۰: اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه‌ی خود گردد ذمه‌ی او بری می‌شود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او
ماده ۴۶۸: در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. ماده ۴۶۹: مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. ماده ۴۷۰: در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. ………………………… مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده ۴۶۸: در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. ماده ۴۶۹:
ماده ۴۱۰: هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. ماده ۴۱۱: اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت. …………………………. مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری ماده