مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اصطلاحات حقوق تجارت(قسمت6)

1. مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

2. مباح: چیزی که ترک و فعلش جایز است. ………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 1. مایملک: قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.
 2. مباح: چیزی که ترک و فعلش جایز استمباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد.
 3. مباشر: کسیکه از طرف مالک بطور مستمر اداره اموال او را تصدی می‌کند.
 4. مبیع: عین موجود در خارج یا عین کلی در ذمه که بعنوان عوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک می‌شود.
 5. متصالح: قبول‌کننده را در عقد صلح گویند.
 6. متهم: کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.
 7. مثمن: معوض را در عقد بیع گویند.
 8. مجرم: کسی که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف می‌شود.
 9. مجنون: کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
 10. محجور:‌کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا کبر باشد.
 11. محق: کسی که ادعاء او حق است.
 12. محکوم: کسی که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.
 13. محل اقامت: محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
 14. مدیون: کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.
 15. مراهنه: هر نوع برد و باخت و شرط بندی به هر وسیله که صورت گیرد.
 16. مرور زمان: گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.
 17. مستشار: عضو محاکم عالی
 18. مستعیر: کسی که مال غیر را به عاریه می‌ستاند.
 19. مستغل: اموال غیر منقول که مورد بهره‌برداری است.
 20. مستغلات: اموال غیر منقولی که مورد بهره‌برداری به توسط مالک آنهاست
 21. مستودع: مرادف ودیعه گیر
 22. مشتری: کسی که در عقد بیع قبول عقد می‌کند و عوض می‌دهد.
 23. مصالح: کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست
 24. مضاربه: عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
 25. معافیت:‌عفو از حق به معنی چشم‌پوشی از حق خود به نفع طرف است
 26. معاوضه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند.
 27. معوض: در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می‌شود معوض نام دارد.
 28. مقاوله نامه: نوشته حاکی از یک قرارداد بین‌المللی را گویند
 29. ملکیت: رابطه‌ای است حقوقی بین شخص و چیز مادی
 30. موت فرضی: موتی است که بموجب حکم دادگاه درباره شخصی که غائب مفقودالخبر شده است فرض می‌شود
 31. موجر: در اجاره اشیاء صاحب عین مال مورد اجاره را گویند.
 32. موصی: کسی را گویند که طی وصیت تملیکی مال یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگش به دیگری تملیک می‌کند
  (ن)
 33. نایب: کسی که در امر مخصوصی از طرف شخص که واجد صلاحیت است به او اختیار خاصی داده می‌شود.
 34. نحله: هبه
 35. نقل: سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال معین و اعطاء آن به دیگری خواه به رضای مالک باشد و خواه به حکم قانون
  (و)
 36. واخواست: اعتراض را گویند
 37. وارث: کسی که از دیگری مالی را به ارث میبرد.
 38. وثیقه: مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می‌گذارد.
 39. وجوب: به معنی لزوم عقد یا ایقاع
 40. ودیعه: عقدی است که به موجب آن یکنفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجاناً نگهدارد
 41. وصیت: اعمال حقوق مدنی از طریق استخلاف
 42. وکالت:‌عقدی است که به موجب آن, شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می‌دهد وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل نامند.
  (ه)
 43. هامش: هر نوشته که بصورت تغییر یا اضافه در حاشیه سند درج شود و جزء سند باشد.
 44. هبه: تملیک عین بدون عوض و بطور منجر.
  (ی)
 45. ید: تصرف در مالی را ید گویند.
  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری
به این مقاله امتیاز دهید