مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اقسام حدزنا|وکیل زنا | وکیل پایه یک دادگستری

ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .
الف
زنا با محارم نسبی 
ب
زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است . ………………………

 


مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 82 – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .
الف
زنا با محارم نسبی 
ب
زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .
ج
– زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .
د
زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
ماده 83
– حد زنا در موارد زیر رجم است  
الف
– زیان مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند .
ب
زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد .
تبصره
– زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .
ماده 84
– بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود .
ماده 85
– طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کندولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید .
ماده 86
– زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنهااز عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست .
ماده 87
– مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد .
ماده 88
– حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .
ماده 89
– تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود .
ماده 90
– هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بارحد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .
ماده 91
– در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد .
ماده 92
– هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرربه تاخیر می افتد .
تبصره
– حیض مانع اجرای حد نیست .
ماده 94
– هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محکوم نرسند .
ماده 95
– هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود .
ماده 96
– حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود .
ماده 97
– حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد .

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

همه چیز درباره قوانین ازدواج موقت در ایران

قوانین رابطه نامشروع

حکم زنا|وکیل زنا|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری|روابط نامشروع

ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی

مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

4/5 - (1 امتیاز)