مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

امورگمرکی- آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات|وکیل امور گمرکی| وکیل امور تجاری

هیأت وزیران در جلسه‌های مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۴/۱/۱۳۷۳ بنا بـه پیشنهـاد شمـاره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱:
کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت: ………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 

هیأت وزیران در جلسه‌های مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۴/۱/۱۳۷۳ بنا بـه پیشنهـاد شمـاره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱:
کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

۱-لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

۲-لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

۳-آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

۴-اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

۵-طرح تصویب نامه‌های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

۶-کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره۱ – کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه‌کمیته مذکور در وزارت ‌بازرگانی‌خواهد بود. نظرکمیته به‌مراجع ذی‌ربط منعکس ‌خواهد ‌گردید.

تبصره ۲– در مواردی که وزارتخانه‌های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲
وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورودکالاهای مذکور تا (۱۵) آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی یادشده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه‌هاو سازمانها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه یا سازمان ذی‌ربـط می‌نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳:
وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استاندارد‌ها یا اخذ گواهی آن‌ها، قبل یا بعد از اظهار کالا درگمرک می‌باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات‌وسازمانهای‌کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور را بادرج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمایش‌کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند

ماده ۴:
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آن‌ها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی برساند، در غیر این‌صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی‌تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آن‌ها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.

تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ۲ – موارد استثناء و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده ۵:
با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

۱ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آن‌ها، ملوانان، کارکنان شناور‌ها طبق فهرستی‌که در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

۲ـ کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

۳ـ کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

۴ـ کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌شود.

۵ ـ نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

۶- نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی وارد می‌شوند.

تبصره ۱- کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن (به استثنای کالاهای اهدایی دولت‌ها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص‌کالا کافی بوده و با داشتن آن‌ها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد‌بود. لکن مواردی مانند‌گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آن‌ها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی‌باشد.

تبصره ۳ – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت‌کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶:
در مواردی‌که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می‌شود و همچنین در مورد سایر استاندارد‌ها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استاندارد‌ها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌کالا طبق استاندارد‌ها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استاندارد‌ها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استاندارد‌ها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آن‌ها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷:
مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده ۶ فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می‌باشد، که رعایت آن‌ها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده۸:
الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از‌کالاهایی‌که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است.

ب ـ کالای ممنوعه توسط دولت شامل‌کلیه‌کالاهایی است‌که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹:
هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰:
در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱– ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد:

الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب – ماشین آلات، تجهیزات‎‏، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدکارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.

پ – عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص‌که وزارت‌بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود‌کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید. 

ت- صدورکالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه درآغازکار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

۲ – چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره – کلیه شرکت‌های تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

۲-۱- اشخاص حقیقی ایرانی:

۲-۱-۱ – داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام.

۲-۱-۲ – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

۲-۱-۳ – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.

۲-۱-۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

۲-۱-۵- داشتن دفا‌تر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

۲-۱-۶ – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی.

۲-۱-۷- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه گانه.

۲-۱-۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۲-۱-۹ – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲-۲-۱- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

۲-۲-۲ – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۲-۲-۳ – عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

۲-۳ – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۲-۳-۱- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایـط مقـرردربندهای
(۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) – (۲-۲-۳) باشند.

۲-۳-۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت

صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.

۲-۳-۳- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، ‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.

۲-۳-۴- شرکت‌ها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (۲-۱-۴) – (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.

۳ – چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

۳-۱– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.

۳-۲– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

۴- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۴-۱ – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

۴-۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور‌ها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.

۴-۳- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

۴-۴-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۴-۵- کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.

۵ – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

۶- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده ۱۱:
کالاهایی که سودبازرگانی آن‌ها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱ ـ قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفا‌تر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود، ‌مشمول این بند نخواهد گردید.

۳ ـ‌ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

۴ ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می‌گردد ۲۰ روز.

۲- در مورد سایر کشور‌ها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

۵- در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از سیستم بانکی وارد می‌شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت مندرج در ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

تبصره ۱ ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت‌کاهش باشد، سود بازرگانی‌کمترملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره ۳ ـ کالاهای وارد شده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان و یا پیله‌وران که میزان سهمیه ارزی آن‌ها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانی تعیین و ابلاغ می‌گردددر سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت‌های مندرج در بند‌های «الف» و «ب» فوق‌الذکر به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ کالاهایی که قبل از انتشار این تصویب‌نامه در روزنامه رسمی، اعتبار اسنادی آن‌ها گشایش یافته یا در گمرکات موجود یا اولین بارنامه آن‌ها صادر شده و واجد شرایط ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ بوده‌اند، همچنان طبق تصویب‌نامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۲:

 حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق‌هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۳:
شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن، دستورالعمل‌های مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:

۱ـ تعیین روش‌های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.

۲- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

ماده ۱۴:

در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵:

ماده ۱۶

ماده ۱۷:

ماده ۱۸:

ماده ۱۹:

افراد ساکن بخش‌های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج درماده (۲۱۱) قانون مدنی برای خرید و فروش کالامی‌باشند می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری بنام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده (۲۰) اقدام نمایند.

تبصره: کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می‌گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد.

ماده ۲۰:

دارندگان کارت پیله‌وری می‌توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آن‌ها مجاز یا با صادرات آن‌ها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱:

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور‌که دارای کارنامه شغلی از وابسته‌کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کارو امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتادوهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۸) ریال ماشین آلات صنعتی، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کاروامور اجتماعی وبدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه حراست‌شده گمرکی و با استفاده از (۴۰%) معافیت سودبازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (۲۰%) معافیت سود بازرگانی درمورد مواد اولیه، بدون ارایه کارت بازرگانی و بدون اخذمجوزهای مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارایه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کارو و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی‌باشد.

تبصره ۱- کارگران و ایرانیان شاغل درخارج کشورکه مشمول این ماده می‌باشند می‌توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل درخارج از کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره ۲- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی‌کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور‌خواهد‌بود.

ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه‌ای که ورود آن‌ها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است.

۱- دستگاه چاپ ملخی

۲- دستگاه چاپ روی نایلون

۳- دستگاه بستنی یخی اتوماتیک

۴- دستگاه چاپ طلا کوب صحافی

۵- ماشین بالانس تعمیرگاهی

۶- مولتی تیلر

۷- روتوتیلر

۸- مبدل‌های حرارتی

۹- چرخ خیاطی برقی خانگی

۱۰- ماشین ساخت درب چوبی

۱۱- ماشینهای خراطی چوب

۱۲- مینی لودر

۱۳- کانال کن

۱۴- انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل‌های حرارتی و غیره

۱۵- خشک‌کن‌های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک)

۱۶- ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه

۱۷- ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور

۱۸- ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی

۱۹- ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر-بیلر-موور

۲۰- چاپر خودرو علوفه

۲۱- شیکروسورتینگ و بسته بندی میوه

۲۲- انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس

۲۳- انواع موتورپمپ و الکتروپمپ

۲۴- انوع کمپرسور باد و پمپ‌های خلاء

۲۵- انواع پمپ‌ها

۲۶- انواع سختی سنج

۲۷- انواع اتوکلاو‌ها

۲۸- انواع پرس‌های ضربه‌ای، هیدولیکی، قیچی، گیوتین

۲۹- پرس بر یک، لوله و آرماتور خم کن وآرماتور بر

۳۰- ماشین آلات تولید چرم

۳۱- ماشینهای سندپلاست و شات پلاست

۳۲- ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس

۳۳- انواع لباسشویی‌های صنعتی

۳۴- دستگاه شرینگ رب

۳۵- الکتروموتورهای سه فاز تا ۳۰ اسب

۳۶- دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ

۳۷- دستگاههای تولید فرش ماشینی

۳۸- ماشین‌های بافندگی پارچه بجز WATER JET، AIR JET

۳۹- انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی

۴۰- انواع جرثقیل‌های پشت کامیونی

۴۱- انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسور‌ها

۴۲- جرثقیل‌های موبیل کمتر از ۳۰ تن

۴۳- ماشین آلات بوجاری آرد و غلات

۴۴- کمپرسور‌های فریونی

۴۵- ماشین‌های سنگ بری

۴۶- انواع بذرکار و ردیف کار

۴۷- ریک و روتیو اتور و کلتیواتور

۴۸- انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرقونی، زنبه‌ای، پشت تراکتوری)

۴۹- فارویر

۵۰- کاشت و برداشت سیب‌زمینی

۵۱- ماشین‌های عمل آوری پسته

۵۲- مرز کش

۵۳- انواع تریلر

۵۴- شعله افکن

۵۵- انواع دیسک‌ها

۵۶- لولر

۵۷- مته چاله کن

۵۸- انواع خرمنکوب

۵۹- سفیدکن برنج

۶۰- انواع تراش انیورسال

۶۱- صفحه تراش کورس دار

۶۲- اره لنگ

۶۳- انواع فرز انیورسال افقی-عمودی

۶۴- دریل رادیال

۶۵- دریل ستونی

۶۶- سنگ سنباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد

۶۷- آچارتخت و آچار رینگ

۶۸- انواع انبردست، دم باریک، فازم‌تر، پیچ گوشتی، انبرکلاغی، آچارفرانسه

۶۹- انواع شیر آلات و اتصالات

۷۰- انواع لیفتراک غیر برقی

۷۱- انواع دستگاههای تزریق پلاستیک

۷۲- انواع الکترو موتورهای تک فاز تا چهار کیلو وات

۷۳- انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب

۷۴- گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه

۷۵- مواد پرتو زا و یون زا

ماده ۲۲:

ماده ۲۳:

ماده ۲۴:

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای موردنیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می‌باشد:

۱- شرایط صدور مجوز واردات:

۱-۱- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی‌ها در صورتی می‌توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

۱-۲- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد.

۱-۳- صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصدو بیست و پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده، بخشی از‌کالا‌ها و قطعات وارد شده برای تولید‌کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.

تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می‌آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.

۱-۴-  اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.

۲ـ مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می‌باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.

۳ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:

۳-۱- در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.

۳-۲-  در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا…؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی…؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

۳-۳-  در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

تبصره۱- اخذ وثایق یادشده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت‌های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره ۲ – گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش نام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.

۴ – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.

ماده ۲۵:

دستورالعمل استرداد:

در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (برمبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و در صد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آن‌ها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشدباید از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط بدست می‌آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذیربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه‌هایی گردآوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می‌تواند رأساً موضوع را به کمیسیون تبصره یک ماده ۱۴ قانون که به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می‌گردد منعکس نماید.

تبصره ۱ – کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آن‌ها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ – ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۶:

محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوییل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می‌باشد. صادرات سایرفرآورده‌های حاصل ازنفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

ماده ۲۷:

فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگانی می‌تواند علاوه بر کالاهایی که واردات آن‌ها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکوراضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۱- رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است.

تبصره ۲- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یادشده در این ماده بلامانع است.

تبصره ۳- ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی‌شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست.

تبصره ۴- واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحد‌ها می‌توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق برگ سبز‌گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.

ماده ۲۸:

ماده ۲۹:

ماده ۳۰:

بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:

در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضیی بررسی قیمت می‌تواند از نظر کار‌شناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نماید.

ماده ۳۱:

مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که ازخارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یک بار‌کالا به ارزش حداکثر
(۸۰) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.

تبصره ۱ – تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می‌باشد.

تبصره ۲ –کالاهایی‌ که براساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت‌بازرگانی موضـوع تبصـره
(۱) مـاده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده ۳۲:

کالای همراه مسافر خروجی:

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می‌توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین‌نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط برآنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره ۱ – خروج اشیاء عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره ۲ – هر مسافر می‌تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست‌باف جمعاً تا ۱۲ متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.

تبصره ۳ – خارجیانی که بطور رسمی درایران بکار یا تحصیلات حوزوی یادانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می‌توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارایه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

ماده ۳۳: 
وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ‌گذاری‌کالاهای صادراتی) موظف است قیمت‌کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آن‌ها در بازارهای بین‌المللی تعیین و به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمت‌ها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر‌کنندگان در هنگام خروج کالاست.

ماده ۳۴:
ارسال نمونه کالا:

ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش، تجزیه، یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد، بدون مطالبه کارت بازرگانی، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط می‌سر خواهد بود. در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی در مجموع به صورت یک جریان تجاری درآید، وزارت بازرگانی می‌تواند فهرست آن کالا‌ها را برای جلوگیری از خروج آن‌ها به گمرکات اعلام نماید.

ماده ۳۵:
برگزاری نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروج کالاهای نمایشگاهی.

الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:

برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از‌کشور و همچنیـن برگـزاری نمایشگـاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی وعرضه محصولات و فرآورده‌های ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی:

۱ – ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین‌المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه‌های ذی‌ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می‌باشد.

۲ – وزارت بازرگانی می‌تواند برای هر یک از‌کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می‌گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.

ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی:

کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می‌گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می‌باشند.

ماده ۳۶:

صدور کتب، نشریات، فیلم، نوار، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری:

صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشروپخش آن‌ها در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می‌باشد.

ماده ۳۷:

صدور کالا از طریق پست:

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجـاری باستثنـای کالاهـایی که شرعـاً یـا قانونـاً ممنوع الصدورهستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی کالا‌ها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت‌بازرگانی می‌تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آن‌ها به ‌گمرک اعلام نماید.

تبصره-سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد‌بود.

ماده ۳۸:

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:

۱ـ قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فراورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک، کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

۲- در صورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران وموافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

تبصره۱-کسری محتویات محموله‌های (C. K. D.) کارخانجات مونتاژکه پس ازترخیص کالا از گمرک معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط وموافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهدبود.

تبصره ۲- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد‌کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.

۳- در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

۴- کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسنـاد مربـوط به حمـل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی وبدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می‌باشد.

۵- کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

۶- ورود و ترخیص موقت یا قطعـی کتـب و نشریـات، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایـر محصـولات صنعت چاپ، تکثـیر و کپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی مشروط بر آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

۷ – اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت‌بازرگانی قابل ترخیص خواهد‌بود.

۸- اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاههای خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد.

۹ـ ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

ماده ۳۹:
ورود کالا از طریق پست:

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شود باستثنای اقلامی که ورود آن‌ها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره – ورود‌کالاهای موضوع ماده (۳۸) (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۴۰:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی:

مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت‌های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می‌گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره ۱- تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آن‌ها ممنوع می‌گردد یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر می‌کند منوط به موافقت وزارت‌بازرگانی است.

تبصره ۲- حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

ماده: ۴۱:
ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می‌باشد.

تبصره- موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:

۱- کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز

۲- کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه‌های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می‌شود.

۳- کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آن‌ها، پیله‌وران، ملوانان، کارکنان شناور‌ها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین‌نامه آمده است و در حد مقرر در آن.

۴- سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.

ماده ۴۲:

چگونگی ورود کالای مستعمل:

۱- ورود خودروهای مستعمل از جمله راه سازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر می‌باشد.

۲- ورود تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می‌باشد.

۳- در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.

تبصره- گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه‌گذاری خارجـی در چارچـوب قانـون جـلـب و حمـایـت سرمایه‌های خارجی به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت‌گذاری نماید.

ماده ۴۳
ورود‌کالاهایی‌که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام‌گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است.

۱- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می‌شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۲- کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۳- کالاهای مستعمل مربوط به دفا‌تر نمایندگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی خارج از کشور که تعطیل می‌شوند، در صورتی‌که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه.

۴-کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.

۵ـ قسمت‌ها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده‌اند، مشروط براینکه قسمت‌ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.

۶ـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آن‌ها، با تشخیص گمرک ایران.

ماده ۴۴:
خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۵:
جهت کسب آمادگی‌های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۳برای آن دسته از صادرکنندگان فرشهای ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نمایند:

۱ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تاروپود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، میزان یکنواختی لبه‌ها، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.

۲ـ یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا بصورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.

اطلاعات موضوع بند ۱ با عکس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیرقابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

۳ـ اطلاعات موضوع بند ۱ با عکس موضوع بند ۲ پس از مهر شدن توسط اتاق بصورت یک مجموعه غیرقابل تفکیک درآمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده ۴۶:
مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد:

۱
۶۰-۴/۴ م ن
۱۲/۸/۱۳۶۵

معافیت از پرداخت سود بازرگانی کالاهای وارداتی به نام شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های دولتی با حذف نام مرکز تهیه و توزیع کالا (۱)

۲
۸۹۰۱۰/ت۸۱۰هـ
۱۲/۹/۱۳۶۸

واردات بدون انتقال ارز اوراق و مدارک مارکدار مورد نیاز بانک‌ها

۳
۷۰۶۴/ت۱۴۳هـ
۷/۴/۱۳۷۱
با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند یک مصوبه

ـ ورود قطعات وارداتی ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز واحدهای ساخت شناور بدون پرداخت سودبازرگانی (۲)

۴
۵۴۹۳-۷۴/م/ت۱۳۹۳۶/هـ
۸/۸/۱۳۷۴

ترخیص کالا با ارایه حداقل اسناد با تعهد وزیر یا بالا‌ترین مقام سازمان‌های مستقل (فقط برای یک ماه)

۵
۱۲۵۴۲۱/ت۱۷۷۰۳هـ
۲۹/۱۱/۱۳۷۵

تجویز ورود بدون انتقال ارز کالا به نام پروژه‌های وزارتخانه‌های دولتی که به عنوان جبران خسارت وارد می‌گردد.

۶
۵۰۹۷۳/ت۱۷۴۴۳هـ
۵/۳/۱۳۷۶

شرایط ورود کالا از ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران فقط بندهای «۲»، «۵» و «۶» با کاهش مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ دلار به یک میلیون دلار (موضوع بند «۴» مصوبه شماره ۳۲۲۳۱/ت۱۹۸۵۶هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ در بند «۲»)

۷
/ت۱۸۴۳۹هـ
۱۱/۵/۱۳۷۶
با حذف ماده (۳) آن

ـ معافیت سودبازرگانی کالاهای اهدایی به بنیاد امور بیماری‌های خاص

۸
۷۷۱۳۷/ت۱۹۲۶۱هـ
۲/۱۲/۱۳۷۶

ورود اسب ورزشی و وسائل و ابزار ورزش سوارکاری و چوگان با معافیت از سودبازرگانی. (۱)

۹
۱۲۹۸۱/ت۱۹۷۴۶ک
۳۱/۳/۱۳۷۷

ورود مواد اولیه و قطعات منفصله واحدهای تولیدی از مناطق آزاد به داخل کشور.

۱۰
۱۱۲۷۳/ت۲۱۱۳۲هـ
۸/۳/۱۳۷۸

تجویز واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع به دیگر واردکنندگان.

۱۱
۶۷۰۲۷/ت۱۹۹۶۶هـ
۱۷/۳/۱۳۷۸

تجویز ورود کالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور. (۳)

۱۲
۱۱۹۸۰/ت۲۰۶۲۶هـ
۲۸/۳/۱۳۷۹

معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو مشهد (۱)

۱۳

۱۵۰۳۱/ت۲۲۳۱۴هـ

۱۹/۴/۱۳۷۹

معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو تهران (۱)

۱۴

۴۳۰۱۶/ت۲۵۷۰۵هـ

۲۹/۱۰/۱۳۸۰

ابقاء کمیته چهار نفره و وظایف آن با جایگزینی نام جناب آقای دکتر ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۴)

۱۵

۱۰۰۸۳/ت۲۶۵۷۲هـ

۲۵/۳/۱۳۸۱

ترخیص خودروهای نمونه عرضه شده در نمایشگاه‌ها توسط شرکت‌کنندگان خارجی حداکثر پنج دستگاه از نمونه‌های مختلف به شرط آنکه بیش از یکسال از ساخت آن نگذشته باشد.

۱۶

۱۶۹۱۹/ت۲۶۱۶۴هـ

۳/۷/۱۳۸۱

تجویز ورود حداکثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلی

۱۷
۳۰۵۶۶/ت۲۷۲۵۶هـ

۲۰/۷/۱۳۸۱

تسهیلات ویژه برای کالاهای قابل ورود و عرضه در فروشگاه ترکمنستان در شهر مشهد مقدس

۱۸
۴۵۲۴۳/ت۲۷۷۲۳هـ

۱/۱۰/۱۳۸۱

شرایط تجویز ورود خودروهای تولید داخلی که قبلاً صادر گردیده است. (۵)

۱۹

۵۸۲۹۹/ت۲۸۱۱۵هـ

۴/۱۲/۱۳۸۱
تجویز ورود شاسی متحرک مخصوص تولید ماشین‌های آتش‌نشانی بدون شرط داشتن نمایندگی رسمی (۶)

۲۰

۶۵۷۷۷/ت۲۳۴۱۰هـ

۲۴/۱۲/۱۳۸۱

واردات اقلام مورد‌نیاز تعمیر شناور‌ها با معافیت از پرداخت سودبازرگانی

۲۱
۶۳۷۳۸/ت۲۸۳۰۷هـ
۲۸/۱۲/۱۳۸۱
تجویز واردات انوع مرکبات

۲۲
۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ
۱۰/۴/۱۳۸۲

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

۲۳
۱۵۵۷۰/ت۲۸۸۶۰هـ
۱۱/۴/۱۳۸۲
آیین‌نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری

۲۴
۲۸۵۸۰/ت۲۸۹۸۵ک
۲۶/۶/۱۳۸۲
تخفیفات ترجیحی برای سودبازرگانی خودرو در صورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده (۷)

۲۵
۸۱۶۹۱۱/ت۲۹۰۵۹هـ
۱/۸/۱۳۸۲
شرایط صدور مجوز در مواقعی که کشورهای خاص مورد تحریم تجاری قرار می‌گیرند.

۲۶
۴۳۲۴۷/ت۲۷۸۴۵هـ
۴/۸/۱۳۸۲
تفویض اختیار تعیین سودبازرگانی کالاهایی که قبل از نیمه اول سال ۱۳۸۰ثبت سفارش شده ولی در‌‌ همان سال دچار تغییرات در سودبازرگانی شده‌اند به کمیسیون ماده یک

۲۷
۶۱۰۴۴/ت۳۰۷۹۸هـ
۲۵/۱۱/۱۳۸۲
ترخیص کالاهای ساخت کشور مغرب جهت شرکت در نمایشگاه اختصاصی تهران (۱)

(۴) مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ۴۲۴۰۶/ت ۳۴۰۱۱ هـ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران اصلاح گردیده‌است.

(۵) مصوبه‌مذکور به‌موجب مصوبه شماره ۷۵۶۲۵/ت ۳۵۸۲۳ هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

(۶) مصوبه مذکور به موجب آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۳۸۸۱۷هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران اصلاح گردیده است.

(۷) مصوبه مذکور به موجب مصوبات بعدی اصلاح گردیده است

تبصره ۱)  ـ مصوبات سال ۱۳۸۳ (به‌استثنای مصوباتی که تا پایان سال مذکور دارای اعتبار می‌باشند) به قوت خود باقی است.

تبصره ۲) – سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم ازممنوعیت متکی به قانون وغیر آنکه در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.

این آیین‌نامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط

قوانین امورگمرکی
امورگمرکی-بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات- فصل اول ـ تعاریف|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی-بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات- فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی-بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات- فصل سوم ـ کلیات- مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی-بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات- فصل سوم ـ کلیات- مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات|وکیل امور گمرکی

امورگمرکی-بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات- فصل سوم ـ کلیات-مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترلهای گمرکی|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی-بخش دوم ـ ارزش گذاری و قواعد مبدأ فصل اول ـ ارزش کالا-مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی) |وکیل امور گمرکی
امورگمرکی-بخش دوم ـ ارزش گذاری و قواعد مبدأ -فصل دوم ـ قواعد مبدأ|وکیل امور گمرکی

امورگمرکی-بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی- مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی- مبحث چهارم ـ مرجوعی|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی- مبحث پنجم ـ عبور خارجی|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی- مبحث ششم ـ عبور داخلی|وکیل امور گمرکی

امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی-فصل دوم ـ کالاهای صدوری مبحث-اول ـ صدور قطعی|وکیل امور گمرکی

امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی-فصل دوم ـ کالاهای صدوری-مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی-فصل سوم ـ سایر رویه‌ها مبحث اول ـ کالای مسافری|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی-فصل سوم ـ سایر رویه‌ها- مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی-فصل سوم ـ سایر رویه‌ها- مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی|وکیل امور گمرکی

امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی-فصل سوم ـ سایر رویه‌ها- مبحث چهارم ـ فروشگاه‌های آزاد|وکیل امور گمرکی
امورگمرکی- بخش هفتم ـ رویه‌های گمرکی-فصل اول ـ کالاهای ورودی-فصل سوم ـ سایر رویه‌ها-مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری|وکیل امور گمرکی

به این مقاله امتیاز دهید