مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع و اقسام سقط|قانون سقط جنین|سقط جنین|مجازات سقط

سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد ، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد وملاک عمد وخطایی بودن آن نیزهمانندسایر جنایات است.

درموارد خطای محض وشبه عمد،چه جنین روح پیدا کرده باشد وچه نکرده باشد،دیه ثابت است که حسب مورد عاقله جانی یا خود اوشخصاً می پردازند (ماده ۴۹۲)،اما حکم سقط جنین عمدی در قوانین جزائی ایران متفاوت است…………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد ، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد وملاک عمد وخطایی بودن آن نیزهمانندسایر جنایات است.

درموارد خطای محض وشبه عمد،چه جنین روح پیدا کرده باشد وچه نکرده باشد،دیه ثابت است که حسب مورد عاقله جانی یا خود اوشخصاً می پردازند (ماده ۴۹۲)،اما حکم سقط جنین عمدی در قوانین جزائی ایران متفاوت است.

کیفرسقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران:
جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل وجرح ازموضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته وبرای جلوگیری از وقوع آن ونیز جبران صدمات وخسارات وارده،احکامی را مقرر کرده است،اما همه این قوانین درمورد جنایات وارد بر جنین وسقط آن جاری نیست،زیراهرچند که جنین منشا انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد و شاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانیکه مراحل تکامل خود راطی نکرده ومتولد نشده است،انسان کامل ومستقلی نیست وازاین روشایداطلاق لفظ«انسان»براوصحیح نباشد،به جهت این ویژگی دوگانه«سقط جنین یاحمل»احکام وقوانین خاص خود رادارد که ازجهاتی با جنایات وارد بر«انسان متولد شده»مشابه وازجهاتی نیز متفاوت است.

گاهی اوقات جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن،خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند،چنین سقطی چه قبل از روح وچه بعد از آن،درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس،شلاق یا جزای نقدی نداشته وتنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهدشد.

کسانی هم که مادر را در این امرعالماً وعامداً معاونت و یاری کرده و اورا دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد،مگراینکه ثابت شود اقدام ایشان،برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگراقدام زن با رضایت شوهر ومعاونت اوباشد،مادر باید دیه بدهد وسهمی از آن دیه نمی برد،شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط سهمی ازآن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقه دوم می باشند که درصورت مطالبه،دیه به ایشان پرداخت خواهدشد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید