مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بیمه بیکاری برای چه کسانی هست؟

شرایط و نحوه محاسبه بیمه بیکاری اعلام شد. بسیاری از کاربران در مورد بیمه بیکاری، نحوه پرداخت آن و مدت زمان استفاده از آن سوال داشتند.

در این باره باید گفت که تمام مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار هستند مشمول مقررات این قانون هستند. البته همانطور که در قانون هم آمده بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اتباع خارجی شمال این بیمه نمی شوند.

طبق قانون تامین اجتماعی، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد البته بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کارواموراجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد . بیکاران مشمول این قانون تمام حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد. حق بیمه بیکاری به میزان 3% درصد مزد بیمه شده است که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.

مزد بیمه شده و نحوه تشخیص ، تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
باید در نظر گرفت که بیمه شده قبل از بیکارشدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد . بیمه شده ملکف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کارواموراجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد .مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (36) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول زیر است:

سابقه

بیمه بیکاری مجردین

بیمه بیکاری متاهلین

از 6 تا 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 تا 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 تا 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 تا 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

به این مقاله امتیاز دهید