مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تجدیدنظر|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۶
ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۳۲۷ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است . ……………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۶
ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۳۲۷ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
ماده ۳۲۸
– با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
ماده ۳۲۹
– با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
فصل دوم ـ آراء قابل تجد
یدنظر

ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر درمواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد . 

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ دردعاوی مالی که خواسته یاارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوزباشد .
ب ـ
کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .
ج ـ
حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
تبصره –
احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .
ماده ۳۳۲
ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف ـ
قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
ب ـ
قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج ـ
قرار سقوط دعوا .
د ـ
قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .
ماده ۳۳۳
ـ درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .
ماده ۳۳۴
ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد .
ماده ۳۳۵
ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف
– طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب
– مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود .

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط
بهای خواسته
صلاحیت دادگاهها
دادرسی نخستین
امور مدنی

به این مقاله امتیاز دهید