مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تعلیق در مجازات

مطابق فصل سوم از قانون مجازات اسلامی ــ بـخـصــوص مــاده ۲۵ ــ در تـمــامـی محکومیت های تعلیقی و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی از ۲ تا ۵ سال معلق سازد. برخی از این شـــــرایـــــط بــــه شــــرح زیــــر اســــت: محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات هایی مانند محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات ………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

مطابق فصل سوم از قانون مجازات اسلامی ــ بـخـصــوص مــاده ۲۵ ــ در تـمــامـی محکومیت های تعلیقی و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی از ۲ تا ۵ سال معلق سازد. برخی از این شـــــرایـــــط بــــه شــــرح زیــــر اســــت: محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات هایی مانند محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال و سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات را نداشته باشد. 

 

ممکن است فردی که مرتکب جرم شده، نتواند به هیچ طریقی رضایت شاکی را جلب کند و در نهایت راهی زندان شود در بند (ب) همان ماده اعلام شده که دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سابقه زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. 

 

تبصره ماده بصراحت اعلام می کند در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق اجرای مجازات جایز نیست، مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد. بر همین اساس طبق گفته خاکدوست، با توجه به وضعیت شخصی مرتکب جرم و وضیعت اجتماعی و اوضاع و احوالی که سبب ارتکاب جرم شده تعلیق مجازات می تواند شامل حال مرتکبان ضرب و جرح عمدی هم بشود. زیرا ممکن است این جرم با وضعیتی که مرتکب داشته و سوابق اجتماعی و وضعیت زندگی و وضعیت ارتکاب جرم به گونه ای در کنار هم قرار گیرد که تعلیق مجازات مناسب حال مرتکب جرم باشد. برای مثال فردی که به حرفه مهندسی اشتغال دارد و شان اجتماعی قابل قبولی داشته و از حسن شهرت، خانواده و فرزند برخوردار است، اگر به دلیل ارتکاب فعل مجرمانه «ضرب و جرح» راهی زندان شود، ممکن است شغل خود را از دست بدهد و کانون خانوادگی او متزلزل شود و به حیثیت اجتماعی و آبروی شغلی او آسیب برسد. 

به گفته این وکیل دادگستری، از سوی دیگر ممکن است شرایط ارتکاب آن جرم طوری باشد که عمد در فعل یا نتیجه را نداشته باشد و اگر قانونگذار اندکی کمک کند، او می تواند متنبه شود. به همین دلیل ممکن است قانونگذار با در نظر گرفتن چنین شرایطی با تعلیق مجازات موافقت کند. ذکر این نکته مهم است که تعلیق شامل مدت زمانی مشخص می شود و اگر فردی که بخشی از مجازات او تعلیق شده، دوباره جرمی را که در مورد آن حکم صادر شده، مرتکب شود، تعلیق بی اثر می شود و علاوه بر جرمی که در تعلیق اشاره شده، برای جرم جدید نیز باید تحمل کیفر کند. 

تعلیق مجازات نیز ممکن است با درخواست خود متهم یا با تشخیص قاضی رسیدگی کننده صورت گیرد. اگر خود قاضی رسیدگی کننده از شرایط پرونده و شرایط مرتکب این مساله را قابل اجرا تشخیص دهد، خود راسا اقدام به تعلیق مجازات می کند. 

 

نکته مهم در خصوص تعلیق مجازات جرمی مانند ضرب و جرح این است که تنها مجازات حبس تعلیق می شود و مواردی از قبیل دیه و ارش شامل تعلیق نمی شود و متهم باید آنچه را که دادگاه تعیین کرده، در حق شاکی بپردازد تا تعلیق به وی تعلق گیرد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

  مجازات مجرمان ضرب و جرح

  زندانی وآزادی مشروط در اثر ضرب و جرح[/block]

به این مقاله امتیاز دهید