مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقاضای الزام خوانده به تجویز انتقال منافع و حق کسب وپیشه وتجارت ویا تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث

منضمات:

۱-سند اجاره

۲-تحقیق و معاینه محل وقتی اجاره نامه ای در بین نباشد ………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

منضمات:

۱-سند اجاره

۲-تحقیق و معاینه محل وقتی اجاره نامه ای در بین نباشد

۳-ارجاع امر به کارشناس

خواهان توضیح می دهد که به موجب سند اجاره عادی…یا سند اجاره رسمی…یا توافق شفاهی…مستاجر…واقع در…ملکی خوانده می باشد نظر به اینکه در قرار داد اجاره حق انتقال از وی سلب شده است قصد انتقال حق کسب وپیشه وتجارتومنافع عین مستاجره را به غیردارد وموجر موافق این امر نمی باش و یا اضافه می کند مالک مزبور نیز حاضر به پرداخت حوق کسبی وی نمی باشد وبدینوسیله مستندا به ماده۱۹قانون۱۳۵۶رسیدگی را خواستار وتقاضای محکومیت خوانده را به تجویز انتقال منافع عین مستاجره را بغیرو تنظیم سند رسمی انتقال با منتقل الیه اجاره را دارد.

و یا اضافه می کند خود خوانده اگر حاضر به تادیه حقوق ناشی از رابطه استیجاری و کسبی وی است با ارجاع امر به کارشناس وی حاضر به دریافت است.

ثالث جدید از هرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره چون شغل و سایر شرایط قائم مقام مستاجر سابق می باشد

در صوتیکه در ظرف ۶ماه منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدیدی انتقال داده نشود حکم دادگاه در این خصوص باطل می شود.

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وبهمراه تعیین اجاره بها تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی ا نتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل یا تغیر نحوه استفاده از عین مستاجره
تقاضای الزام خوانده به تجویز انتقال منافع و حق کسب وپیشه وتجارت ویا تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره تقاضای تخلیه به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بهاو یا عدم پرداخت اجاره بها مستندا به تبصره۱ماده۱۴قانون۱۳۵۶
تقاضای تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انتقال قطعی تقاضای تخلیه به علت تعدی و تفریط خوانده مستاجر
تقاضای تعیین اجار بها به مبلغ…ریال و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره و جبران مابه التفاوت با جلب نظر کارشناس تقاضای صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی تقاضای تخلیه به منظور نوسازی و یا تعمیرات اساسی
تقاضای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی یا حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای صدور حکم برابطال اجرائیه دائر بر تخلیه ملک مورد اجاره صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ مرکز فساد قراردادن آن
ااستمهال از… ویا تقاضای مهلت برای تخلیه وتحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج تقاضای تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز مورد اجاره
تقاضای تامین دلیل تخلیه وتحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت تقاضای الزام به تعمیرات اساسی مورد اجاره تقاضای صدور قرار تامین دلیل
تقاضای مطالبه اجرت المثل تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه معادل…ریال تقاضای تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضا ءمدت اجاره
به این مقاله امتیاز دهید