مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل یا تغیر نحوه استفاده از عین مستاجره

منضمات:

۱-سند اجاره اعم از عادی یا رسمی

۲-سند مالکیت

۳-تحقیق ومعاینه محل ………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

منضمات:

۱-سند اجاره اعم از عادی یا رسمی

۲-سند مالکیت

۳-تحقیق ومعاینه محل

۴-ارجاع امر به کارشناس

۵-استعلام ثبتی

۶-تامین دلیل

خواهان در این دعوی توضیح می دهد که مالک…است بموجب…که ملک مزبور به صورت یکدستگاه آپارتمان یا یک باب مغازه و.. است که بموجب اجاره نامه…به خوانده اجاره داده شده است نظر بر اینکه در بند ….یا در سند اجاره تصریح شده است که محل برای شغل…اجاره داده شده است و احیانا ذکر می کند براساس قراردادمنعقده مستاجر از تغییر شغل ممنوع بوده است وحق نداشته است بدون اذن وی شغل وخود را در مورد اجاره تغییر دهد خوانده بدون اذن و یا اجازه محل را به…تبدیل کرده است که مصداق بارز تخلف وی و تجاوز از تعهدات قرار داد ی است و یا شغل جدید عرفاً مشابه شغل قبلی نمی باشد مستندا به شق ۷ماده۱۴ قانون۱۳۵۶رسیدگی و صدور حکم نخلیه را دارد

اگر مستاجر در مراجعی سوابقی دارد که می تواند این ادعا را ثابت کند مانند تعزیرات حکومتی و یا اتحادیه ومراجع مربوط به صدور جواز کسب و…رجوع به آنها و تامین دلیل آنهانیز موثر است

در یک مورد دیده ی شود که دادگاه با استناد به اظهارات طرفین ومعاینه محل نظر داده است که تغییر شغل در سال…بعمل آمده و محل سکونت موجر د رمجاورت آن بوده و پس از این تغییر و تبدیل کاملا مطلع بوده است و سکوت وی را در عرض …سال و عدم تعرض از طریق اظهارنامه و تامین دلیل و…کاشف از رضایت وی است.

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

4/5 - (1 امتیاز)