مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جدول سهم الارث وراث|وکیل ارث|وکیل پایه یک دادگستری

برای آنکه شخصی از مورث خود یا متوفی ارث ببرد 3 موضوع باید مشخص و محرز گردد :

الف . موجبات ارث یا نسب است یعنی تولد از یکدیگر مثل فرزند و یا سبب است مانند ازدواج یعنی ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر ……………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

برای آنکه شخصی از مورث خود یا متوفی ارث ببرد 3 موضوع باید مشخص و محرز گردد :

الف . موجبات ارث یا نسب است یعنی تولد از یکدیگر مثل فرزند و یا سبب است مانند ازدواج یعنی ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

نکته : درخصوص فرزندخواندگی که در بحث سرپرستی توضیح دادیم نکته قابل توجه این است که فرزندخوانده یا کودک تحت سرپرستی اگرچه حق مطالبه نفقه از سرپرست را دارد ولی از سرپرست خود ارث نمی برد چون نه در قانون جدید اشاره ای به ارث بردن او شده است و هم اینکه در قانون مدنی موجبات ارث یا سبب است و یا نسب ، حال انکه فرزند خوانده رابطه اش با سرپرست نه نسبی است و نه سبیی و فقط باشرایط خاصی تحت سرپرستی قرار گرفته با یکسری مزایای قانونی .

ب. شرایط ارث : 1. فوت مورث 2. زنده بودن وارث هنگام فوت مورث یا موجود بودن اوارث درخصوص حمل و جنین 3. وجود ترکه و اموالی برای متوفی

ج. موانع ارث : یعنی در وارث موانع ارث موجود نباشد که شامل 1.قتل مورث توسط وارث 2. کافر بودن وارث 3. لعان شدن همسر یا فرزند 4. ولادت از زنا

 

 

جدول سهم الارث

جدول سهم الارث طبقه اول (الف)

ورّاث

میزان سهم الارث

پدر یا مادر و یا یکی از اولاد (منحصراً)

تمام ترکه را ارث می برد

پدر و مادر

 

اگر مادر حاجب داشته باشد 6/1 ارث می برد

در هر دو صورت مابقی به قرابت متعلق به پدر است

اگر حاجب نداشته باشد3/1 متعلق به مادر

پدر و مادر و یک دختر

6/1 پدر

6/1 مادر

6/3 سهم دختر

اگر مادر حاجب داشته باشد باقیمانده به او رد نمی شود

اگرمادر حاجب نداشته باشد باقیمانده به او ردّ می شود

پدر یا مادر و یک دختر

6/1 سهم پدر یا مادر

6/3 سهم دختر

6/2 به وراث رد می شود 

پدر و مادر و چند دختر

6/1 پدر

6/1 مادر

6/4 بین دختران تقسیم می شود 

پدر و مادر و چند دختر

6/1 سهم پدر یا مادر

6/4 سهم دختران

6/1 باقیمانده به وراث رد می شود

پدر و مادر یا یکی از آنها و پسر و دختر

6/1 پدر

6/1 مادر

مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر  

پدر و مادر یا یکی از آنها و یک یا چند پسر

6/1 پدر

6/1 مادر

مابقی به پسر یا پسران می رسد  

زوج یا زوجه با وراث طبقه اول

زوج یا زوجه فرض خود را می برند *

مابقی به شرح فوق بین وراث تقسیم می شود **

* زوج با وجود اولاد 4/1 و بدون اولاد 2/1 از عین ماترک و زوجه با وجود اولاد 8/1 و بدون اولاد 4/1 از عین اموال منقول و بهای اموال غیرمنقول ارث می برد.

** هرگاه در طبقه اول نقصی ایجاد شود نقص بر دختر یا دخترها وارد می شود.

جدول سهم الارث طبقه دوم (ب)

ورّاث

میزان سهم الارث

یکی از اجداد یا یکی از اخوه  (منحصراً )

تمام ترکه را ارث می برد

جد و جده ابی

جد دو برابر جده ارث می برد  

جد و جده امّی

جد و جده به تساوی ارث می برند

جد و جده یا جد یا جده ابی و جد و جده یا جد یا جده امی

تقسیم 3/2 به اجداد ابی به نسبت دو به یک

تقسیم 3/1 به اجداد امی به نسبت مساوی 

چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امی

به نسبت مساوی بین وراث تقسیم می شود 

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی

به نسبت دو به یک بین وراث تقسیم می شود

برادران و خواهران امی

به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود  

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و چند برادر و خواهر امی

3/1 سهم به برادر و خواهر امی به نسبت مساوی

الباقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی و یک برادر یا خواهر امی

 

6/1 سهم برادر یا خواهر امی

مابقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود

جداد و برادر و خواهر

3/1 سهم اجداد امی و برادر و خواهر امی به نسبت مساوی

در صورتی که اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی با یک برادر یا یک خواهر امی باشند 6/1 ماترک می برند

3/2 سهم اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت دو به یک

زوج یا زوجه با وراث طبقه دوم

 

زوج یا زوجه به فرض می برند

سپس متقربین به مادر سهم می برند

مابقی را متقربین به پدر می برند  *طبقه سومو

ارثمیزان

* هرگاه در طبقه دوم نقصی ایجاد شود نقص بر متقربین به پدر وارد می شود.

جدول سهم الارث طبقه سوم (ج)

ورّاث

میزان سهم الارث

یکی از اعمام یا یکی از اخوال (منحصراً )

تمامی ترکه را ارث می برد

چند عمو یا چند عمه ابوینی یا ابی یا امی

ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی 

ترکه به نسبت دو به یک تقسیم می شود

چند عمو و عمه امی

ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود   

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو و عمه امی

سهم عمو و عمه امی به نسبت مساوی

مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی 

چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و یک عمو یا عمه امی

 

6/1 سهم عمو یا عمه امی

مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی 

اخوال (چند دایی و چند خاله) ابوینی یا ابی یا امی  

در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود 

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی یا امی

در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود  

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و چند دایی و خاله امی

3/1 سهم دایی و خاله امی به نسبت مساوی  

مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی    

چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و یک دایی یا خاله امی

 

6/1 سهم دایی یا خاله امی    

مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی        

اعمام و اخوال (چند عمو و چند عمه و چند دایی و چند خاله)

3/1 سهم اخوال که تقسیم به شرح فوق الذکر است  

3/2 سهم اعمام که تقسیم به شرح فوق الذکر است   

زوج یا زوجه با ورثه طبقه سوم

زوج یا زوجه ابتدا به فرض می برند

3/1 سهم اخوال

مابقی سهم اعمام    *  

* هرگاه نقصی ایجاد شود نقص بر اعمام (عمو و عمه) وارد می شود

               

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

 

به این مقاله امتیاز دهید