مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری

ماده 59-مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه آموزش بیش از مدت 6ماه مرتکب فرار از خدمت بشوند پس از دستگیری یا معرفی بدون احتساب مدت قبلی خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.
ماده 60-کسانیکه با روشهایی همچون جعل شناسنامه ،استفاده از شناسنامه دیگران ،اعمال نفوذ،شهادت کذب ،گواهی خلاف واقع ،مکتوم داشتن حقیقت ،فریب دادن مشمول و دیگرانواع تقلب موجبات معافیت خود با دیگران وظیفه فراهم سازنده به ازاء هر موردمعافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر میشوند.  ………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 59-مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا پس از خاتمه آموزش بیش از مدت 6ماه مرتکب فرار از خدمت بشوند پس از دستگیری یا معرفی بدون احتساب مدت قبلی خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.
ماده 60-کسانیکه با روشهایی همچون جعل شناسنامه ،استفاده از شناسنامه دیگران ،اعمال نفوذ،شهادت کذب ،گواهی خلاف واقع ،مکتوم داشتن حقیقت ،فریب دادن مشمول و دیگرانواع تقلب موجبات معافیت خود با دیگران وظیفه فراهم سازنده به ازاء هر موردمعافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم به تعزیر میشوند.
ماده 61-پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهاوارگانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی چنانچه با سوء نیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی من غیر حق فراهم سازندبه کسر نصف حقوق از 6ماه الی یکسال برای فرد اول و انفصال دائم از خدمت برای فرد دوم در دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره 1-نمایندگان شوراها وانجمنهای اسلامی که باسوء نیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی من غیرحق فراهم سازند علاوه براخراج از شوراها و انجمنها به ازاءهرمورد معافیت به تعزیر طبق قانون تعزیرات محکوم میشوند.
تبصره 2-هرگاه اعمال ارتکابی متخلفین مذکور دردوماه فوق عناوین خاص دیگری داشته باشد که مستلزم کیفر خاصی باشد به آن کیفر نیز محکوم میشوند.
ماده 62-استخدام مشمولان بطورکلی در وزارتخانه هاوموسسات وابسته به دولت ودر کارخاو کارگاههاو موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دایم ممنوع است .
تبصره -استخدام مشمولان غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرردر موارد فوق مستثنی است .
ماده 63-استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولین غایب در وزارتخانه هاو موسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهابرای هریک از افراداول و دوم کسرنصف حقوق از 6ماه الی یک سال ودر صورت تکرارسه موردیا بیشتر به انفصال دائم ازخدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
ماده 64-اشتغال به کار مشمولین با برگ معافیت یا دفترچه آماده بخدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است .
ماده 65-کلیه افرادی که از اول مهرماه سال یکهزاروسیصدوپنجاه ونه تا پایان جنگ تحمیلی در خدمت ژظیفه عمومی بوده اند و یا خواهند بوداز لحاظ استخدام دروزارتخانه هاوموسسات وابسته برسایرافرادی که درشرایط مشابه هستند حق تقدم دارند.
ماده 66-آئیننامه اجرائی این قانون جزدرمواردی که درمواد این قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است توسط وزارتخانه های کشور، دفاع ،و سپاه تهیه و بتصویب هیات دولت خواهدرسید.
ماده 67-کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .
تبصره -قانون مربوط به معافیت یکنفر از خانواده شهداءازشمول این قانون مستثنی است .
قانون فوق مشتمل برشصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره درجلسه روز یکشنبه بیست ونهم مهر ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363به تایید شورای نگهبان رسیده است

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

از ارکان و عناصر عمومی جرم بیشتر بدانید|وکیل خوب|وکیل دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری

جرم چیست و مجرم کیست ؟|وکیل جرم|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید