مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حد لواط|وکیل زنا| وکیل پایه یک دادگستری

فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط
ماده 108
لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ .
ماده 109
– فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد .
ماده 110
– حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است .
ماده 111
لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
……………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط
ماده 108
لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ .
ماده 109
– فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد .
ماده 110
– حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است .
ماده 111
لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112
– هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزیرمی شود .
ماده 113
– هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شوندمگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد .
فصل دوم – راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114
– حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود .
ماده 115
– اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می شود .
ماده 116
– اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد .
ماده 117
– حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود .
ماده 118
– با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شودو شهود به حد قذف محکوم می شوند .
ماده 119
– شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند .
ماده 120
– حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود ، حکم کند .
ماده 121
– حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است .
تبصره
– در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .
ماده 122
– اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 123
– هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرندهر دو تا99 ضربه شلاق تعزیر می شوند .
ماده 124
– هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزیر می شود .
ماده 125
– کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود .
ماده 126
– اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند ازولی امرتقاضای عفو نماید .

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

همه چیز درباره قوانین ازدواج موقت در ایران

قوانین رابطه نامشروع

حکم زنا|وکیل زنا|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری|روابط نامشروع

ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی

مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

به این مقاله امتیاز دهید