مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه – مشاوره حقوقی

مهریه مسئله ای است که حق زن است ولی اگر زمانی قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ ‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادر کننده قرار، به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه، ضمن رسیدگی به اعتراض، نسبت به آن تعیین تکلیف می ‌کند، قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود. در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر در آن، باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تامین ابتدا، اجرا و سپس، به خوانده ابلا‌غ می ‌شود (مواد ۱۱۶ و۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی) قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

صدای وکیل مشاوره رایگان حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

 

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه – مشاوره حقوقی

 

مهریه مسئله ای است که حق زن است ولی اگر زمانی قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ ‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادر کننده قرار، به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه، ضمن رسیدگی به اعتراض، نسبت به آن تعیین تکلیف می ‌کند، قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود. در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر در آن، باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تامین ابتدا، اجرا و سپس، به خوانده ابلا‌غ می ‌شود (مواد ۱۱۶ و۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی) قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.
بعلا‌وه، خوانده (مرد) می‌ تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در تشرف توقیف بوده و یا توقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایکی از بانک ها به ودیعه بگذارد.

همچنین‌، می ‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است، به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت وسهولت فروش از مالی که قبلا‌، توقیف شده است، کمتر نباشد. لکن، در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشده، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است. درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌ شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف ۲ روز به درخواست تبدیل، رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید (ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی) .
با این وجود، صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده (مرد) به میزان مهریه یا بخشی ازآن، به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌ گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه) ازسوی خواهان (زن) ضروری است. لذا، در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده، زن باید در این مرحله نسبت به تقدیم (دادخواست مطالبه مهریه)، اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند.

 

دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته

این دادخواست با عنوان تقاضای وصول (مطالبه) مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره… مقوم به مبلغ … ریال، با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مطرح می‌ شود. تشریفات ثبت و به جریان انداختن دادخواست حاضر، به ترتیب مذکور است، با این تفاوت که در اینجا، به جهت درخواست اصل خواسته، مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه، تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی،اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن (خواهان) و عنداللزوم، طرح ادعای اعسار (عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی، به ترتیب آتی ضرورت می‌ یابد.

دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل بودن مدارک و پیوست‌ ها ونیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی، توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر مشخص کردن وقت دادرسی، ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌ شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس، وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست مجزا از هم به شکل بالا ، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد، به منظور تسریع در کار و پرهیز از دوباره ‌کاری، بطور توامان و همزمان از دادگاه خانواده به ترتیب زیر، درخواست گردد.

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

گرچه قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌ شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار، به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه، ضمن رسیدگی به اعتراض، نسبت به آن تعیین تکلیف می‌ کند، قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود. در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر، باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تامین ابتدا، اجرا و سپس، به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد ۱۱۶ و۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی)، قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

بعلا‌وه، خوانده(مرد)می ‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایکی از بانک ها به ودیعه بگذارد، همچنین‌، می‌ تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است، به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت وسهولت فروش از مالی که قبلا‌، توقیف شده است، کمتر نباشد.لکن، درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشده، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است. درخواست تبدیل از دادگاهی می‌ شود که قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف ۲ روز به درخواست تبدیل، رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید(ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی).
با این وجود، صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن، به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی ‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است. لذا، در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده، زن باید در این مرحله نسبت به تقدیم (دادخواست مطالبه مهریه) به ترتیب ذیل، اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند:

دادخواست صدور قرار تامین و مطالبه مهریه

خواهان ضمن تکمیل مشخصات خود و خوانده(همسر خویش)،در ستون خواسته، عبارت ( مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی ) را درج کرده و به ترتیب فوق،دادخواست خویش را به جریان می‌اندازد.بدیهی است،با توجه به درخواست ومطالبه اصل مهریه ولزوم تودیع هزینه دادرسی به ترتیب مقرر،زوجه (خواهان) به هنگام تقدیم دادخواست خود به دادگاه یا متعاقب ابلا‌غ اخطار رفع نقص ارسالی از سوی دفتر شعبه بدین منظور،مکلف است نسبت به تادیه هزینه دادرسی برابر مهرالمسمی مورد درخواست خود و ابطال تمبر مربوط عنداللزوم، نسبت به طرح ادعای اعسار عمل نماید.

مدیر دفتر دادگاه نیز متعاقب وصول دادخواست وبررسی مدارک و ضمایم آن،پرونده را به نظر ریاست دادگاه رسانده و ضمن اخذ دستور مربوطه،بدوا< قرار تامین خواسته>به ترتیب فوق، از سوی دادگاه صادر و سپس،با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین برای رسیدگی در وقت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه، دعوت می‌شوند.

متعاقب صدور قرار تامین خواسته درهر یک از حالا‌ت یک و سه،مدیر دفتر دادگاه تصویر مصدق قرار مزبور را به همراه نامه‌ای به اجرای احکام مجتمع خانواده جهت اجرای موضوع قرار،باراهنمایی خواهان ارسال می‌کندودر اینجا نیز،پس از صدور دستور رئیس یا قاضی اجرای احکام،پرونده کلا‌سه اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احکام تشکیل و ضمن ثبت کلا‌سه و اعلا‌ن آن به خواهان،مراتب اجرای قرار توسط دادورز تعیین شده از سوی مدیر اجرا یاقاضی اجرای احکام تعقیب می‌گردد.

مطالبه مهریه

خواهان(زوجه) باید به منظور اجرای موضوع قرار، نسبت به معرفی مال بلا‌معارض ازهمسر خود(خوانده) به دادورز تعیین شده در پرونده اقدام نماید.این‌ مال اعم ازمنقول با غیر منقول بوده و ممکن است، حسب مورد زمین، آپارتمان، حساب سپرده، سهام، تلفن همراه، حقوق پرسنلی، مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند آن ها باشد.

دادورز اجرای احکام نیز با توجه به مال معرفی شده از سوی خواهان، پس ازطی تشریفات قانونی نسبت به تهیه نامه توقیف مال مربوطه به استناد قرار تامین خواسته صادر شده از سوی دادگاه اقدام وحسب مورد، پس ازاخذ امضای قاضی یا مدیر اجرای احکام، مراتب را به اداره ثبت اسناد و املا‌ک محل وقوع ملک (اعم از زمین و آپارتمان)، شرکت مربوط یا اداره ثبت شرکت ها(در توقیف سهام)، اداره راهنمایی و رانندگی(در توقیف اتومبیل) وکیل شرکت مخابرات (در توقیف تلفن)، بانک دارنده حساب بانکی خوانده(در توقیف حقوق ماهیانه) و… اعلا‌م نموده و آن مراجع نیز وفق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی، مکلف به اجرای دستور توقیف صادره می‌ باشند. درصورت درخواست توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان،تا میزان ۴/۱ حقوق خوانده(مادام که شوهر، متاهل است) و تا میزان ۳/۱ آن (در صورت متارکه وعدم اختیار همسر دیگرتوسط مرد)، ازسوی اجرای احکام مجتمع خانواده به‌ترتیب فوق، توقیف می‌ گردد.

مشاوره حقوقی طلاق – ازدواج – مهریه صدای وکیل + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311

به این مقاله امتیاز دهید