مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دستور موقت

 تعریف:

دستور موقت نهادی است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، اقدام به صدور آن می نماید تا به این وسیله زمینه ی اجرای بهتر حکم و جلوگیری از ضرر خواهان را فراهم نمایند.

منظور از فوریت ……………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

تعریف:

دستور موقت نهادی است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، اقدام به صدور آن می نماید تا به این وسیله زمینه ی اجرای بهتر حکم و جلوگیری از ضرر خواهان را فراهم نمایند.

منظور از فوریت

دادگاه زمانی فوریت را احراز می کند که اگر درخواست دستور موقت قبل از رسیدگی ماهوی به اصل دعوا پذیرفته نشود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.

دادگاه صالح

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت، همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعواست و درصورتیکه دادخواستی برای اصل دعوا ارائه نشده باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست دستور موقت رسیدگی خواهد کرد و هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیراز دادگاه های یاد شده باشد، درخواست از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

زمان تقاضای دستور موقت

به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

نکته ‼️

هرگاه دستور موقت پیش از اقامه دعوا درخواست و صادر شود ذی نفع باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، اصل دعوا را در دادگاه صالح اقامه نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاهی که دستور موقت صادر نموده تسلیم نماید.

نکته ‼️

از آنجا که اجرای قرار دستور موقت معمولا خساراتی را به طرفی که علیه او صادر و اجرا شده وارد می نماید، قانون گذار ذی نفع را مکلف نموده تا پیش از گرفتن دستور موقت، تامین دهد تا راهی برای جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت وجود داشته باشد. میزان تامین و مهلت پرداخت آن به نظر دادگاه واگذار شده است.

پایان دستور موقت

گرچه اجرای دستور موقت یکی از شقوق پایان یافتن آن شمرده می شود، افزون بر آن، دستور موقت در یکی از موارد زیر نیز پایان می یابد:

مرتفع شدن جهتی که موجب دستور موقت بوده است

دادن تامین از سوی طرف مقابل (طرفی که دستور علیه اوست)

اقامه نکردن دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص

فسخ قرار

شکست ذی نفع در دعوا

استرداد دادخواست، دعوا یا انصراف کلی از دعوا

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید