مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود|وکیل حقوقی

ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است –
الف – بریدن سر یکصد دینار0
ب – بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا ……………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 494 – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است –
الف – بریدن سر یکصد دینار0
ب – بریدن هر دو دست یا هر دوپا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعض – اء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد .
تبصره – دیه مذکو در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میث محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد ودر راههای خیر صرف می شود .
ماده 495 – در کلیه مواردی که بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود .
ماده 496 – در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر ودینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد .
ماده 497 – کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشندملغی است .

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید