مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سلب حضانت|وکیل حضانت|وکیل قیومیت|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل با تجربه|آدرس وکیل

معمولا این دعوی بعد ازصدورحکم حضانت به نفع یکی ازابوین و یا تکلیف قانونی سپردن حضانت به یکی از ابوین درشرایط سنی خاص طفل طرح واقامه می گردد. دراین موارد دادگاه به یکی ازموجبات قانونی،صلاحیت حق حضانت را از کسی که حضانت در اختیار اوست سلب و به دیگری واگذارمی نماید ………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

معمولا این دعوی بعد ازصدورحکم حضانت به نفع یکی ازابوین و یا تکلیف قانونی سپردن حضانت به یکی از ابوین درشرایط سنی خاص طفل طرح واقامه می گردد. دراین موارد دادگاه به یکی ازموجبات قانونی،صلاحیت حق حضانت را از کسی که حضانت در اختیار اوست سلب و به دیگری واگذارمی نماید.سلب صلاحیت حق حضانت مستلزم ارائه مدارک قضائی دال برمحکومیت اخلاقی وروانی و بافقد امکانات مالی است واساساً حق حضانت  با توجه به شرایط سنی فرزندان به پدریا مادراطفال واگذارشده است.
ارکان دعوی:
الف)صدور حکم قانونی حق حضانت به نفع یکی ازابوین که خوانده دعوی سلب حضانت محسوب میشود و یا تکلیف قانونی یکی ازابوین یا شخص ثالث بنا به حکم دادگاه .
ب)اثبات یکی ازموجبات قانونی سلب صلاحیت حضانت که عبارت است از:
۱- کسیکه حضانت طفل به او محول شده است از انجام تکلیف مربوط به حضانت خود داری نماید.
۲- کسیکه حضانت طفل به اومحول شده است مانع ملاقات طفل یا اشخاص ذینفع گردد به شرط این که محرزگردد حاضربه اجرای دستور دادگاه نیست وصرف ممانعت کافی نیست.
۳- وجود یکی ازموارد مندرج درماده ۱۱۷۳ قانون مدنی دادگاه درجهت احراز ارکان دعوی به ویژه رکن سوم،هرگونه اقدام وتحقیقی را که درکشف حقیقت ضروری بداند انجام خواهد داد ودرصدورحکم سلب حضانت مصلحت طفل را باتوجه به تحقیقات معموله ازجمله موارد ذیل تشخیص می دهد:
الف ) بررسی میزان وابستگی طفل به هریک ازوالدین واثرات سوء جدایی برروحیه طفل باجلب نظرکارشناس روانشناسی.
ب) بررسی وضعیت تحصیلی طفل برحسب مورد ومیزان تاثیرات هریک از والدین بر پیشرفت تحصیلی طفل با جلب نظراولیای آموزشی.
ج) بررسی وضعیت اخلاقی طفل ومیزان تاثیرهریک از والدین بر وی باجلب نظر مددکاران.
د) برررسی صلاحیت والدین با توجه به مصادیق ماده ۱۱۷۳ و توجه به لزوم تعیین شخص حقیقی ویا حقوقی دیگری درصورت عدم صلاحیت والدین به عنوان سرپرست طفل.
مراحل دادرسی:
دادگاه بعد ازتشکیل اولین جلسه دادرسی و وقت رسیدگی جهت اجرای قرارتحقیق محلی یا وقت نظارت جهت وصول نتیجه استعلامات و اظهارات کارشناس تعیین می نماید.
درجلسه بعدی دادرسی ، با وصول نتیجه استعلامات ویا اعلام نظرکارشناس و احرازعلم ویقین به موضوع،به صورت فوق العاده مبادرت به انشای رای می نماید ودرصورت صدورقرارتحقیق محلی وتعیین وقت اجرای قرار دروقت مقررضمن تعیین عضومجری قرار، موضوع را به طرفین وعضو مجری تفهیم می نماید و با تهیه وسیله ازسوی خواهان قرارصادره اجرامی گردد.

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط      

 

حضانت کودک پس از طلاق                                                                                                         

حق ملاقات والدین با فرزند

تفاوت حضانت با قیومیت                                                                                           

فرزند ازدواج موقت متعلق به چه کسی است؟

شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر

به این مقاله امتیاز دهید