مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره

صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره از تاریخ …به مبلغ…در هر ماه تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره

ویا تقاضای تعدیل اجاره بها(تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره) از مبلغ…ریال به مبلغ…ریال و مابه التفاوت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم ………………………


مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره از تاریخ …به مبلغ…در هر ماه تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره

ویا تقاضای تعدیل اجاره بها(تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره) از مبلغ…ریال به مبلغ…ریال و مابه التفاوت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم

منضمات:

۱-سند اجاره

۲-سند مالکیت

۳-اظهارنامه

۴-حکم تعذیل اجاره بها قبلی

۵-جلب نظر کارشناس

خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه …خوانده…را اجاره نموده است نظر باینکه مدت اجاره منقضی شده است از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی شماره…صادره از دادگاه…که به تعدیل اجاره بها صادر شده است سه سال تمام گذشته است علی هذا با تقدیم این دادخواست به استناده ترقی هزینه های زندگی تقاضای تعدیل اجاره ماهیانه ازتاریخ…با جلب نظر کارشناس به نررخ عادله روز و ماهیانه حداقل به میزان مبلغ …ریال را دارد

معمولا در خواست تعدیل از تاریخ تقدیم دادخواست خواسته می شود

دادگاه به استناد ماده۵و۴و۳و۱۳ قانون ۵۶ حکم به ازدیاد اجاره بها از مبلغ…ریال به مبلغ… ریال در هر ماه و مابالتفاوت اجاره بها سابق از تاریخ تقدیم دادخواست تاکنون و هزینه حق الزحمه کارشناس و…صادر می کند و نسبت به خواسته اضافی زائد بر حکم به لحاظ عدم ثبوت وفقد دلیل محکوم به بطلان می نماید.

  صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وبهمراه تعیین اجاره بها تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی ا نتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل یا تغیر نحوه استفاده از عین مستاجره
تقاضای الزام خوانده به تجویز انتقال منافع و حق کسب وپیشه وتجارت ویا تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره تقاضای تخلیه به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بهاو یا عدم پرداخت اجاره بها مستندا به تبصره۱ماده۱۴قانون۱۳۵۶
تقاضای تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انتقال قطعی تقاضای تخلیه به علت تعدی و تفریط خوانده مستاجر
تقاضای تعیین اجار بها به مبلغ…ریال و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره و جبران مابه التفاوت با جلب نظر کارشناس تقاضای صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی تقاضای تخلیه به منظور نوسازی و یا تعمیرات اساسی
تقاضای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی یا حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای صدور حکم برابطال اجرائیه دائر بر تخلیه ملک مورد اجاره صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ مرکز فساد قراردادن آن
ااستمهال از… ویا تقاضای مهلت برای تخلیه وتحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج تقاضای تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز مورد اجاره
تقاضای تامین دلیل تخلیه وتحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت تقاضای الزام به تعمیرات اساسی مورد اجاره تقاضای صدور قرار تامین دلیل
تقاضای مطالبه اجرت المثل تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه معادل…ریال تقاضای تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضا ءمدت اجاره
به این مقاله امتیاز دهید