مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عدم استرداد فرزند مشترک|وکیل حضانت|وکیل طلاق|وکیل خانواده|وکیل سرپرستی|وکیل قیومیت

از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد،بنابراین درصورتیکه به علت طلا‌ق یا به هرجهت دیگر،پدر ومادرکودک دریک منزل سکونت نداشته باشند،هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد،حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان ومکان ملا‌قات وسایر جزئیات مربوط به آن،درصورت ………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد،بنابراین درصورتیکه به علت طلا‌ق یا به هرجهت دیگر،پدر ومادرکودک دریک منزل سکونت نداشته باشند،هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد،حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان ومکان ملا‌قات وسایر جزئیات مربوط به آن،درصورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر بادادگاه است وبه تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر ومادری که حضانت با اوست،گرفت؛مگردرصورت وجودعلت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه،حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد،برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد ویا امتناع شخصی که فرزند را دراختیار گرفته وآنرابه دارنده حق مسترد نمی‌کند،موجب بروز اختلا‌فات است.

مثال:زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌ نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده وملا‌حظه سند رسمی ازدواج،ضمن احراز نیاز روحی وعاطفی خواهان و فوریت موضوع،درخواست وی را وارد دانسته وبا استناد به مواد ۱۱۷۴ و ۱۱۷۵ قانون مدنی ومواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ وانقلا‌ب درامورمدنی،دستورموقت ملا‌قات فرزند خواهان تارسیدگی به ماهیت دعوا و صدورحکم قطعی را صادر واعلا‌م می‌ دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک راهرهفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روزپنج‌ شنبه تاساعت ۱۲ همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

درفرض نخست مادر که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته ازهمان ابتدای صدورحکم ازدادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام،پدرکودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف ازجمله ممانعت ازحق،ممانعت ازاجرای حکم و … دردادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم،مادرحکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدراطاعت نموده واجرامی‌کند؛اما پس ازمدتی درانجام این امر کوتاهی کرده و ازدادن طفل به پدر امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده ومعمولا‌ً دراین موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌ که ناظر اجرای حکم است،مستند شکایت قرار می‌گیرد.

درفرض سوم،پدربراساس رأی دادگاه کودک را روز پنجشنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛اما نه تنها اورا درموعد مقرربرنمی‌گرداند؛بلکه با وجود درخواست مادرازاسترداد طفل به اوخودداری می‌کند ودراین وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

بر اساس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط      

 

حضانت کودک پس از طلاق                                                                                                       

حق ملاقات والدین با فرزند

شرایط حضانت طفل پس از فوت پدر                                                                                                

فرزند ازدواج موقت متعلق به چه کسی است؟

استرداد فرزند مشترک|وکیل حضانت|وکیل قیومیت|وکیل خوب دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری|سایت وکیل

به این مقاله امتیاز دهید