مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات مقدماتی ثبت| وکیل ثبت| وکیل قراردادها

به مجموعه عملیات تنظیم اظهارنامه ،انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی انجام عملیات تحدید حدود وسپری شدن ……………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

به مجموعه عملیات تنظیم اظهارنامه ،انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی انجام عملیات تحدید حدود وسپری شدن مدت اعتراض نسبت به اصل وحدود ملک عملیات مقدماتی ثبت گویند

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید