مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-تحریر ترکه|وکیل ارث

فصل چهارم – در تحریر ترکه
ماده 206 – مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است .
ماده 207 – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.
ماده 208 – امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.  ………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

فصل چهارم – در تحریر ترکه
ماده 206 – مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است .
ماده 207 – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.
ماده 208 – امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده 209 – در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم
معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.
ماده 210 – دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می شود.
ماده 211 – هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می دهد.
ماده 212 – غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده 213 – برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن .
2 – تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات .
3 – مبلغ و نوع نقدینه .
4 – بها و نوع برگهای بهادار.
5 – اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
6 – نام رقبات غیر منقول .
ماده 214 – ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید.
ماده 215 – مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می شود.
ماده 216 – در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و سمت متصدی تحریر ترکه .
2 – نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند.
3 – محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد.
4 – اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی .
5 – نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.
ماده 217 – اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمت نشده باشد متصدی تحریر
ترکه صفحات دفتر را امضا می نماید و اگر بین صفحه هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می شود.
ماده 218 – در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است .
ماده 219 – عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می ماند.
ماده 220 – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی شود.
ماده 221 – دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.
ماده 222 – صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذینفع می توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده 223 – هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین می نماید.
ماده 224 – خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

قانون انحصار وراثت قانون امور حسبی_ باب دوم- قیومیت -وکیل قیومیت
قانون امور حسبی-باب پنجم-قبول ترکه|وکیل ارث قانون امور حسبی- باب اول-کلیات|وکیل ارث
قانون امور حسبی- باب سوم|وکیل ارث قانون امور حسبی- باب چهارم- امور راجع به امین|وکیل ارث
قانون امور حسبی- باب چهارم- غائب مفقود الاثر|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-صلاحیت|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-مهر و موم|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-در برداشتن مهر و موم|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-تحریر ترکه|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-راجع به دیون متوفی|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-رد ترکه|وکیل ارث قانون امور حسبی- باب پنجم -قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-تصفیه|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-در تقسیم|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-در ترکه متوفای بلاوارث|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-راجع به ترک اتباع خارجی|وکیل ارث
به این مقاله امتیاز دهید