مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

– قانون امور حسبی- باب چهارم- غائب مفقود الاثر|وکیل ارث

باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول – در صلاحیت دادگاه
ماده 126 – امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده .
ماده 127 – هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده .  ……………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری


باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول – در صلاحیت دادگاه
ماده 126 – امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده .
ماده 127 – هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده .
ماده 128 – هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی
به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده 129 – در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم – در تعیین امین
ماده 130 – دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده 131 – پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می نماید.
ماده 132 – کسی که در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده 133 – غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است .
ماده 134 – سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است .
ماده 135 – بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می شود.
فصل سوم – دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده 136 – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.
ماده 137 – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست کننده .
2 – مشخصات غائب .
3 – تاریخ غیبت .
4 – ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را برای خود قائل است .
ماده 138 – پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی می نماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می دهد.
ماده 139 – آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می شود.
ماده 140 – در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده 141 – هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می نماید.
ماده 142 – هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.
ماده 143 – در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می شود مشروط به اینکه مطابق ماده 1026 قانون مدنی تامین بدهند.
ماده 144 – ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم می شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده 145 – در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می نماید و این
صورت در دفتر دادگاه بایگانی می شود و اشخاص ذی نفع می توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده 146 – در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 – نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود.
ماده 148 – در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده 149 – در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده 150 – در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می تواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می شود.
ماده 151 – هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می شود.
ماده 152 – هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم – در حکم موت فرضی
ماده 153 – اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
1 – ورثه غائب .
2 – وصی و موصی له .
ماده 154 – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – مشخصات غائب .
2 – تاریخ غیبت .
3 – دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
4 – ادله و اسنادی که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده 155 – پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب می دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می شود و جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجرا می شود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می نماید.
ماده 156 – رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می آید – عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست .
ماده 157 – دادگاه می تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می دهد.
ماده 158 – حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و نام خانواده درخواست کننده .
2 – مشخصات غائب .
3 – دلایل و مستندات حکم .
4 – تاریخ صدور حکم .
ماده 159 – درخواست کننده می تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست .
ماده 160 – بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.
در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است .

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

قانون انحصار وراثت قانون امور حسبی_ باب دوم- قیومیت -وکیل قیومیت
قانون امور حسبی-باب پنجم-قبول ترکه|وکیل ارث قانون امور حسبی- باب اول-کلیات|وکیل ارث
قانون امور حسبی- باب سوم|وکیل ارث قانون امور حسبی- باب چهارم- امور راجع به امین|وکیل ارث
قانون امور حسبی- باب چهارم- غائب مفقود الاثر|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-صلاحیت|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-مهر و موم|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-در برداشتن مهر و موم|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-تحریر ترکه|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-راجع به دیون متوفی|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-رد ترکه|وکیل ارث قانون امور حسبی- باب پنجم -قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-تصفیه|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-در تقسیم|وکیل ارث
قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-در ترکه متوفای بلاوارث|وکیل ارث قانون امور حسبی-باب پنجم-امور راجع به ترکه-راجع به ترک اتباع خارجی|وکیل ارث
به این مقاله امتیاز دهید