مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون تجارت- باب چهارم- فصل اول- برات- مبحث دهم- در اعتراض (پروتست) |وکیل حقوقی

ماده ۲۹۳- اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:

 ۱- در مورد نکول.

 ۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول. …………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۲۹۳- اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:

 ۱- در مورد نکول.

 ۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول.

 ۳- در مورد عدم تأدیه.

 اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

 ۱- محال علیه.

 ۲- اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.

 ۳- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.

 اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا محاکم محل خواهد بود.

 ماده ۲۹۴- اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

 ۱- سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.

 ۲- امر به تأدیه وجه برات.

 مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض نامه قید و امضاء کند.

 ماده ۲۹۵- هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱- ۲۶۲- ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.

 ماده ۲۹۶- مأمور اجراء باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

 ماده ۲۹۷- دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نماید. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

قانون تجارت-باب اول- تجار و معاملات تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل اول- دفاتر تجارتی|وکیل حقوقی

قانون تجارت-باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی- فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- باب سوم- شرکتهای تجارتی-فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش یک|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۲- سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۳- تبدیل سهام|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی- بخش ۴- اوراق قرضه|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۵- مجامع عمومی|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۶- هیأت مدیره|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۷- بازرسان|وکیل حقوقی
قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت|وکیل حقوقی

قانون تجارت- مبحث اول- شرکتهای سهامی-بخش ۹- انحلال و تصفیه|وکیل حقوقی

به این مقاله امتیاز دهید