مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

قرارداد وکالت و حق الوکاله |وکیل پایه یک دادگستری|وکیل در تهران|وکیل خوب

  • مورد تایید و توصیه شده
  •  دادستان محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
  •  جناب وکیل دادگستری …………………….

پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره … سری … مورخ … تنظیم شده بین آقای … به نشانی تهران … و تلفن شماره… و آقای / خانم … شرکت … به نشانی … به عنوان موکل در ساعت …روز … مورخ … قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل دادگستری و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند: ………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

  •  مورد تایید و توصیه شده
  •  دادستان محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
  •  جناب وکیل دادگستری …………………….

پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره … سری … مورخ … تنظیم شده بین آقای … به نشانی تهران … و تلفن شماره… و آقای / خانم … شرکت … به نشانی … به عنوان موکل در ساعت …روز … مورخ … قرارداد حاضر در اجرای ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا و ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و وکیل دادگستری و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

ماده ۲- نشانی طرف دعوی

موکل نشانی طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل دادگستری مسوولیتی ندارد .

نشانی :

ماده ۳- میزان حق الوکاله

حق الوکاله به مبلغ … ریال معادل …تومان تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :

الف – مبلغ … ریال معادل … تومان با امضای این قرارداد .

ب- مبلغ …ریال معادل … تومان .

ج – مبلغ … ریال معادل …تومان .

 

د-

 

ه-

 

و-

 

تبصره۱ : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده ۱ قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل دادگستری طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد .

تبصره ۲- شروع اقدام وکیل دادگستری موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل دادگستری ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده ۴- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوایی که باید طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزایی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکواییه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تایید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسوولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد

ماده ۵- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل دادگستری یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل دادگستری قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد به وکیل دادگستری و عدم ارایه رسید ، هرگز علیه وکیل دادگستری قابلیت استناد ندارد .

ماده ۶- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضایی تهران به شرط موافقت وکیل دادگستری با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل دادگستری این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل دادگستری تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم پرداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسوول خسارات مذکور است .

ماده ۷- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل دادگستری غیر قابل استرداد است .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل دادگستری طلب نموده است .

تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل دادگستری را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل دادگستری می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل دادگستری در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل دادگستری باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل دادگستری، در مرحله ای که وکیل دادگستری عزل شده ندارد ، وکیل دادگستری می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .

تبصره سه : استعفای وکیل دادگستری چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای تعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل دادگستری ندارد و وکیل دادگستری مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آن استعفا کرده است می باشد . اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل دادگستری باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد وکیل دادگستری حق دارد از انجام وکالت نیز به طریق کانون امتناع نماید .

ماده ۸ – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 27/4/85 قوه قضائیه آگاه است .

ماده ۹- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل دادگستری به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ، در حق الوکاله وکیل دادگستری تاثیری ندارد .

ماده ۱۰ – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل دادگستری قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل دادگستری و طرح دعوای جدید دارد .

ماده ۱۱- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده تعیین می شود و وکیل دادگستری در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده ۱۲- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضایی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده ۱۳- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف بر عهده موکل است .

ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل دادگستری ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده ۱۴- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده ۱۵- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل دادگستری رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل دادگستری از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده ۱۶- موکل به وکیل دادگستری تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دادگستری دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده ۱۷- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل دادگستری، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل دادگستری است . در صورت عدم دسترسی وکیل دادگستری به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده ۱۸- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دادگستری دریافت داشته است .

ماده ۱۹- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده ۲۰- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند – در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده ۲۱- قرارداد حاضر مشتمل بر ۲۱ ماده ۸ تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد.

« صدای وکیل »


 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید