مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

لایحه بیمه بیکاری قسمت دوم|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری

ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏ ……………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏
سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از 12 ماه تا 24 ماه، از 25 ماه تا 60 ماه، از 61 ماه تا 90 ماه، از 91 ماه تا 120 ماه، از 121 ماه تا 150 ماه، از 151 ماه تا 180 ماه، از 181 ماه تا 210 ماه، از 211 ماه تا 252 ماه و از 253 ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان 6، 9، 12، ‌15، 18، 21، 24،27 و 30 ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب 9، 12، 15، 18، 21،24، 28، 32 و 36 ماه است.
تبصره 1- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.‏
تبصره 2- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، 10 درصد کاهش می‌یابد.
ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:‌
دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان 80، 70 و 60 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب 70، 60 و 50 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.‏
تبصره 1- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره 2ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏
پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.‏
تبصره 1ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (58) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.‏
تبصره 2ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمی‌شود.‏
تبصره 3ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.‏
تبصره 4ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.
ماده 9ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:
الف- زمانی که بیمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار یابد.‏
ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذی‌ربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.‏
پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.‏
ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.‏
ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.
تبصره1- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.
تبصره2- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.‏
ماده 10- کارفرمایانی که فرصت‌های شغلی جدید را به واحدهای کار یا مراکز خدمات اشتغال و کاریابی‌های غیر دولتی اعلام و نسبت به جذب مقرری بگیران اقدام کنند، به مدت یک سال از تسهیلات ویژه برخوردار خواهند شد.
تبصره1- دریافت مکلف است همه ساله منابع مورد نیاز برای طراح‌های اشتغالزایی مقرری بگیران بیمه بیکاری را در بودجه سالانه کشور پیش بینی و در اختیار حساب قرار دهد.
تبصره 2- بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه یا دستگاه‌های ذی‌ربط با معرفی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
تبصره 3- وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی مکلف است در اجرای این قانون، آموزش‌ مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و ارتقای مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند «پ» ماده 7 را از طریق مراکز دولتی یا غیر دولتی با استفاده از منابع حساب محقق کند.‏ تبصره 4- نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذی‌ربط نسبت به تشکیل کلاس‌های سوادآموزی برای بی‌سوادان مشمول این قانون اقدام کند.
ماده 11- صندوق تامین اجتماعی مکلف است حساب‌های درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت‌های مالی سالانه خود منعکس و گزارش عملکرد وآن را به صورت تفکیکی ارائه کند.
ماده 12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.‏
ماده 13- هزینه‌های موضوع این قانون منحصراً‌ از محل درآمدهای ناشی از آن تامین می‌شود.
تبصره – هزینه پرداختی صندوق تامین اجتماعی بابت مقرری بیمه بیکاری چنانچه مازاد بر درآمدهای وصولی از اجرای این قانون باشد. به عنوان دیون دولت در حساب‌های مالی صندوق تامین اجتماعی منظور خواهد شد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است کسری مذکور را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.
ماده 14- این قانون، جایگزین قانون بیکاری مصوب 1369 می‌گردد. ولی بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان مربوط به قبل از تصویب این قانون باشد، از هر نظر مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خواهند بود.
ماده 15- آیین نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‏

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط
لایحه بیمه بیکاری قسمت دوم|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری
لایحه بیمه بیکاری قسمت اول|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری
آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری قسمت دوم|وکیل بیمه
آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری قسمت اول|وکیل بیمه
مقرری بیکاران معلول و ازکار افتاده|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری
شرایط قطع بیمه بیکاری|وکیل بیمه|وکیل پایه یک دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید