مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

مروری بر ماترک متوفی

مالکیت ورثه نسبت به ماترک متوفی در قانون و فقه در غالب ارث تعریف شده است،

 

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

  

در صورتی که متوفی دیون ویا وصیتی نداشته باشد ورثه مالک تمامی حقوق مالی متوفی بعد از فوت وی میباشد اگر شخص متوفی دیون و وصیتی نداشته باشد دارایی وی مثبت تلقی میشود اما در بسیاری از موارد دارایی شخص متوفی منفی میباشد زیرا شخص متوفی دارای دیون میباشد و علاوه بر ورثه حقوق مالی متوفی بین طلب کارها هم نیز تقسیم میشود ویا اینکه ممکن است شخص متوفی در زمان حیات خود وصیتی کرده باشد که باید بعد از فوت انجام شود.

ترکه در لغت به معنای اموالی میباشد که شخص متوفی بجا می گذارد

ترکه در متون قانونی به صورت واضح تعریف نشده است اما به تمامی اموال و حقوق مالی که از شخص متوفی پس از مرگش بجا می ماند و به مالکیت ورثه میرسد ترکه متوفی گفته میشود اما باید توجه داشت که زمانی اموال متوفی بین ورثه تقسیم میشود که تمامی دیون پرداخت و وصایای متوفی انجام شده باشد و سپس باقی مانده اموال بین ورثه تقسیم میشود.

اموال منقول و غیر منقول متوفی همه جزء ماترک متوفی محسوب میشود حتی اگر فرد متوفی پس از مرگ مالک مالی شود آن مال هم جزء اموال میباشد که باید نسبت به آن تقسیم ارث کرد مثل شخصی که در قرعه کشی شرکت کرده و بعد از مرگ برنده قرعه کشی شده است

حق مالکیت خود متوفی نیبت به ترکه

  • علاوه بر وراث واسطه دارایی وحقوق مالی متوفی تقسیم و پرداخت میشود خود متوفی هم نسبت به دارایی حق مالکیت دارد. مالکیت متوفی نسبت به اموال خود از یک طرف به هزینه های کفن و دفن و تجهیزاتی که در این خصوص نیاز است و هزینه های ضروری مانند هزینه حفظ و اداره ترکه از خود اموال متوفی پرداخت میشود. از طرف دیگر خود متوفی با طلب کاران ارتباط مستقیم جهت پرداخت طلب خواهند داشت همچنین متوفی با اشخاصی که نسبت به آنها وصیت نموده رابطه مستقیم دارد و ذی حق به شمار می آیند.
  • پرداخت طلب طلبکاران متوفی
    برای پرداخت طلب طلبکارها ترتیبی وجود دارد که باید رعایت شود اما باید توجه داشت که وراث وظیفه ندارند بیشتر از ماترک متوفی بجا مانده مالی را به طلبکارها پرداخت نمایند و باید فقط ترکه متفوفی میان طلبکارها تقسیم شود مگر اینکه آن را بدون شرط پذیرفته باشند که در این صورت مسئول پرداخت بدهی خواهند بود
  • در صورت پرداخت طلب در قدم اول خدمتکارانی که در خانه متوفی کار میکردند و حقوقی دریافت نکردند نسبت به پرداخت طلب بر دیگر طلبکارها تقدم دارند.
  • پرداخت حقوق خدمت گذاران بنگاه از شش ماه قبل از فوت متوفی
  • پرداخت حقوق کارگرانی که به صورت روزانه و یا هفتگی کار میکردند سه ماه قبل از فوت متوفی
  • پرداخت طلب افرادی که مال خود را به عنوان ولایت و یا قیومت در اختیار اداره متوفی گذاشته و متوفی باید نسبت به میزانی که در ولایت و قیومت از آن استفاده کرده طلب را پرداخت کند
  • پرداخت طلب دکتر و دارو سازی که دارو تجویز کرده در جهت بهبود متوفی در طول یک سال قبل از فوت متوفی
  • پرداخت نفقه و بعد از آن مهریه زن به میزان ده هزار ریال و در نهایت پرداخت طلب سایر طلبکارها و وراث میباشد

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید