مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

معرفی چک بین بانکی و قوانین مربوط به آن

چک های رمزدار به دو صورت چک بین بانکی و چک بانکی یه صورت زیر است:

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

  
معرفی

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

بانک مبلغ وجه را بصورت نقد وصول و یا از حساب شما برداشت می نماید و یک فقره چک با رمز مشخص، عهده یکی از شعب بانکهای فوق الذکر صادر و به شما تحویل می نماید. این چکها به محض ارائه و تایید رمز به حساب معرفی شده در شعبه مقصد واریز می گردد.
دیهی است صدور چک های بین بانکی باعث جلوگیری از نقل و انتقال موجودی از بانکی به بانک دیگر می گردد و یکی از دلایل مجوز صدور چک های بین بانکی به همین علت است که یک مشتری از یک بانک مقدار وجه نقد دریافت نکرده و به بانک دیگر بفرستد که همراه باکسری و صندوق و معطلی پشت باجه و تلف شدن وقت بیشتری از متصدیان می شود.

برای اینکار از چک های بین بانکی استفاده می گردد که این چک ها رمزدار است و پرداخت وجه صرفاً با تایید رمز توسط بانک صادر کننده وجه صورت می گیرد. بنابراین در صورت مفقود شدن می توان از طریق شعبه صادر کننده جلوی پرداخت آن را گرفت.
دیهی است صدور چک های بین بانکی باعث جلوگیری از نقل و انتقال موجودی از بانکی به بانک دیگر می گردد و یکی از دلایل مجوز صدور چک های بین بانکی به همین علت است که یک مشتری از یک بانک مقدار وجه نقد دریافت نکرده و به بانک دیگر بفرستد که همراه باکسری و صندوق و معطلی پشت باجه و تلف شدن وقت بیشتری از متصدیان می شود.

برای اینکار از چک های بین بانکی استفاده می گردد که این چک ها رمزدار است و پرداخت وجه صرفاً با تایید رمز توسط بانک صادر کننده وجه صورت می گیرد. بنابراین در صورت مفقود شدن می توان از طریق شعبه صادر کننده جلوی پرداخت آن را گرفت.

چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.

لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

 

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 
به این مقاله امتیاز دهید