مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مهریه چگونه وصول میشود؟

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زن برای مطالبه این مهریه باید ثابت کند که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه دارد و اگر مرد مال و اموال و یا دارایی نداشته باشد زوجه علاوه بر اینکه نمیتواند این مهریه را از مرد بگیرد حکم جلب شوهرش را هم نمیتواند بگیرد.

در بعضی از موارد مرد دارای مال و اموالی میباشد که زن به تنهایی قادر به معرفی و توقیف این اموال نیست بنابراین زن میتواند وکیل بگیرد تا وکیل برای اجرای مهریه اقدام کند و به دلیل آشنایی وکیل با قوانین و ادارات مختلف میتوانند سریعا اموال مرد را شناسایی کرده و آنها توقیف کند.

مهریه که فقط مختص دین اسلام است و در ادیان دیگر مانند آن دیده نمی‌شود، بعد از وقوع عقد زن مالک مهریه می‌شود و به عنوان دینی بر عهده‌ مرد قرار می‌گیرد و هر زمان که بخواهد چه در زمان تداوم زندگی مشترک و چه در زمان طلاق می‌تواند آن را مطالبه کند. یعنی حتی یک روز بعد از عقد نکاح هم زن میتواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند. به همین دلیل است که مهریه را عندالمطالبه می‌گویند‌ و در سند ازدواج نیز با همین عنوان ذکر می‌شود.

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زن برای مطالبه این مهریه باید ثابت کند که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه دارد و اگر مرد مال و اموال و یا دارایی نداشته باشد زوجه علاوه بر اینکه نمیتواند این مهریه را از مرد بگیرد حکم جلب شوهرش را هم نمیتواند بگیرد.

در بعضی از موارد مرد دارای مال و اموالی میباشد که زن به تنهایی قادر به معرفی و توقیف این اموال نیست بنابراین زن میتواند وکیل بگیرد و به دلیل آشنایی وکیل با قوانین و ادارات مختلف میتوانند سریعا اموال مرد را شناسایی کرده و آنها توقیف کند.

سوالات مهریه 

در چه صورتی زن میتواند 1000 سکه عندالاستطاعه را به عنوان مهریه مطالبه کند؟
در صورتیکه زن از مرد اموالی را معرفی و توقیف کند قابل مطالبه است.

آیا برای مطالبه مهریه عند المطالبه هم زن باید مال معرفی کند؟
خیر مرد ملزم خواهد بود که مهریه عندالمطالبه را تحت هر شرایطی پرداخت کند.

تحت چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟
تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق میگیرد مگر در صورت بذل مهریه از طرف زن.

آیا زن میتواند مهریه خود را درقبال طلاق توافقی بذل کند؟
بله زن میتواند در ازای طلاق توافقی مهریه خود را بذل کند.

زن از چه طریقی میتواند برای وصول مهریه اقدام کند؟
زن میتواند از طریق توقیف اموال مرد از اجرای ثبت و یا تنظیم دادخواست از دادگاه برای مطالبه مهریه اقدام کند.

در صورتیکه زن از عدم استطاعت مالی مرد اطلاع داشته باشد نمیتواند مهریه خود را بگیرد؟
خیر زوجه در هر زمانی میتواند مهریه خود را مطالبه کند.

آیا مرد باید مهریه زن را به صورت نقدی پرداخت کند؟
در صورتیکه اعسار مرد پذیرفته شود به صورت اقساط پرداخت خواهد شد.

آیا زن میتواند از پذیرش اعسار مرد امتناع کند؟
خیر پذیرش اعسار مرد با دادگاه میباشد و زن در پذیرش آن صلاحیتی ندارد.

در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید مهریه قبل از طلاق پرداخت شود؟
خیر. مهریه میتواند به صورت اقساط بعد از طلاق نیز به زن پرداخت گردد و حتما نیازی به پرداخت قبل از طلاق نمیباشد.

در صورتیکه رابطه نامشروع زن اثبات شود دیگر مرد ملزم به پرداخت مهریه نخواهد بود؟
حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع زن مهریه به ایشان تعلق میگرد.

بعد از فوت زن مهریه ایشان از طرف وراث قابل مطالبه میباشد؟
بله وراث زن مانند پدر و مادر ایشان میتوانند مهریه زن را از مرد مطالبه کنند.

آیا زن میتواند به جای تعیین سکه در مهریه سه دانگ از ملکی را از مرد بگیرد؟
بله در سند ازدواج میتوان قسمتی از ملک را به عنوان مهریه در نظر گرفت که بعد از ثبت نکاح باید به نام زن انتقال داده شود.

اگر مرد خودرویی را به نام زن کرده باشد آیا زن مجددا میتواند مهریه خود را از مرد بگیرد؟
بله حتی با وجود خرید خودرو برای مرد، زن میتواند مهریه خود را از مرد مطالبه کند.

به این مقاله امتیاز دهید